Beskattning i Finland

Att bedriva verksamhet i Finland betyder även i regel att verksamheten, åtminstone i viss utsträckning, underkastas finsk beskattning.

MK-Law rådger regelbundet sina klienter i beskattningsfrågor relaterade till olika typer av avtal och transaktioner. Frågorna kan gälla bland annat mervärdesskatt (moms) eller samfundsskatt, eller andra skatter t.ex. överlåtelseskatt. Vi biträder med att strukturera transaktionen på ett sådant sätt att skattebördan är möjligast liten, oberoende av om ni ingår ett försäljningsavtal eller ämnar köpa ett finskt bolag. Vi biträder även med att fastställa huruvida en viss form av verksamhet kommer resultera i skattskyldighet i Finland, samt med att ansöka om registrering i moms- och andra skatteregister.

Tag gärna kontakt så tar vi en titt på ert avtal för att säkerställa att ni inte betalar några överflödiga skatter eller om ni har någon annan skatterättslig fråga.

Tidigare har vi bland annat:

  • Rådgivit utländska kunder i finländska momsrelaterade frågor samt frågor gällande transaktioner.
  • Rådgivit flera utländska kunder i frågor gällande företagsbeskattning.
  • Rådgivit utländska investerare i bolags- och skatterättsliga frågor gällande investering i finskt aktiebolag.
  • Rådgivit finskt bolag i samband med intagande av utländsk investerare i bolaget, inklusive uppgörande av delägaravtal, organisering av nyemission av aktier samt skatteplanering.
  • Rådgivit parterna av ett finskt-svenskt samarbetsföretag i bolags- och skatterättsliga frågor.
  • Rådgivit bolag i skatteplaneringen och genomförandet av överlåtelse av äganderätt.
  • Biträtt vid planering och genomförande av generationsväxling i byggnadsföretag.
  • Rådgivit ett finskt bolag i planeringen och genomförandet av en intern omstrukturering.
  • Rågivit klienter i frågor relaterade till beskattning av försäkringspremier
  • Rådgivit ett internationellt konsultföretag avseende finsk moms i samband med genomförandet av ett internationellt serviceavtal.

Förfrågor och tilläggsinformation: