Ändringar till beskattningen av kapitalplaceringar ur fonden för fritt eget kapital

Den finska skattelagstiftningen har vid årsskiftet varit föremål för förändringar då det gäller beskattningen av utdelningar av medel ur aktiebolag. De nya bestämmelserna 33a.3 §, 33n.6 § och 45a § i inkomstskattelagen stadgar i utgångspunkt att all utdelning av medel ur fonden för fritt eget kapital beskattas som dividendinkomst i aktieägarens inkomstbeskattning. De nya bestämmelserna i fråga har stadgats i en strävan att förhindra kringgående av skatt på dividend. Bestämmelserna tillämpas första gången i beskattningen för skatteåret 2014 med undantag av kapitalplaceringar i icke-noterade bolag som gjorts innan de nya bestämmelserna trädde i kraft. För dessa bolag tillämpas de nya reglerna vid beskattningen av skatteåret 2016.

Innan den ifrågavarande lagändringen trädde i kraft berodde skattebehandlingen av utbetalningar ur fonden för fritt eget kapital på medlens ursprung. Utbetalningen av dessa medel betraktades således tidigare vid aktieägarens inkomstbeskattning som endera dividendinkomst eller som återbäring av kapitalplaceringar i bolaget. Dividendbeskattningen aktualiserades endast vid situationer där de utbetalda medlen hade sitt ursprung i bolagets vinstmedel och som överförts till fonden för fritt eget kapital. Övriga utbetalningar, dvs utbetalningar där medlen hade sitt ursprung i aktieägarnas kapitalplaceringar i bolaget, behandlades som kapitalåterbäring och utsattes därmed för överlåtelsevinstbeskattning. Dessa kapitalåterbäringar behandlades i aktieägarens inkomstbeskattning som skattefri inkomst upp till beloppet av aktiernas anskaffningsutgift.

I och med de nya bestämmelserna 33a.3 § och 33b.6 § i inkomstskattelagen beskattas i utgångspunkt alla utdelningar ur fonden för fritt eget kapital som dividendinkomst vid aktieägarens inkomstbeskattning. Då det gäller utdelning av medel ur aktiebolag vilka inte är offentligt noterade har dock möjligheten till överlåtelsevinstbeskattning förbehållits med vissa förutsättningar. Utbetalningen av medel ur fonden för fritt eget kapital kan således behandlas som återbäring av kapital vid aktieägarens inkomstbeskattning då utbetalningen görs ur kapitalplaceringar i bolaget och aktieägaren kan framställa en pålitlig utredning över att utdelningen faktiskt består av kapitalplaceringar. Utbetalningen kan behandlas som kapitalåterbäring endast upp till kapitalplaceringens belopp. Vidare har skattebehandlingen av utdelningar av medel ur fonden för fritt eget kapital begränsats till situationer där utbetalningen sker innan tio år har förlöpt från det kapitalplaceringen gjorts.

Ändringarna i skattelagstiftningen trädde i kraft 1.1.2014 och tillämpas första gången vid beskattningen av skatteåret 2014. Ikraftträdandet gäller dock inte utdelning av medel ur fonden för fritt eget kapital då det är fråga om kapitalplaceringar som gjorts i icke-noterade bolag. För sådana utdelningar tillämpas den nya lagstiftningen första gången vid beskattningen av skatteåret 2016.

Facebook
Twitter
LinkedIn