Avtal och handel

Det är viktigt att företagets handels- och andra avtal är i ordning.

Genom att sköta om sina avtalsärenden har företaget bättre möjligheter att undvika kostsamma tvister och meningsskiljaktigheter som avför resurser från själva företagsverksamheten.

Vi bistår företag inom olika verksamhetsområden med att utarbeta bland annat handels-, leverans- och upphandlingsavtal samt i avtalsförhandlingar.

Härtill har vi bland annat:

 • Biträtt flera utländska företag, både EU och icke-EU bolag, vid grundandet av dotterbolag Finland.
 • Biträtt flera utländska företag med registrering och inrättande av ett aktiebolag i Finland.
 • Rådgivit och biträtt utländska företagare vid bildandet av olika bolag i Finland
 • Rådgivit flera utländska företag, både EU och icke-EU, vid registrering av filialer Finland.
 • Biträtt ett nordamerikanskt bolag vid köp av boendeverksamhet i Finland
 • Rådgivit flera utländska företag vid utarbetandet av aktieägaravtal för finska aktiebolag.
 • Rådgivit säljaren vid försäljning av aktier i ett mediebolag.
 • Biträtt köparen vid ett köp av affärsverksamhet där föremålet för köpet var en Internet-baserad medieverksamhet samt dess anställda.
 • Biträtt ett utländskt bolag inom restaurangbranschen vid försäljning av dess affärsverksamhet.
 • Rådgivit finskt bolag i samband med intagande av utländsk investerare i bolaget, inklusive uppgörande av delägaravtal, organisering av nyemission av aktier samt skatteplanering.
 • Rådgivit parterna av ett finskt-svenskt samarbetsföretag i bolags- och skatterättsliga frågor, inklusive grundande av samarbetsbolaget och granskning av aktieägaravtalet.
 • Rådgivit ett utlandsägt bolag med utarbetandet av en affärsplan och en ansökan om finansiering till Finnvera.

Förfrågningar och tilläggsinformation: