Bolags skyldighet att upprätthålla och registrera uppgifter om verkliga förmånstagare

Näringsidkare, exempelvis aktiebolag, öppna- och kommanditbolag samt utländska näringsidkares filialer i Finland är sedan ikraftträdandet av 6:2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 1.1.2019 skyldiga att upprätthålla uppgifter om sina verkliga förmånstagare.

Med verkliga förmånstagare avses i enlighet med ovannämnda penningtvättslag fysiska personer, vilka i sista hand direkt eller indirekt äger en andel större än 25 % i bolagets aktier eller annars en motsvarande andel i en juridisk person eller vilka direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 % av rösträtten i bolaget eller den juridiska personen

Med indirekt ägande avses situationer, där en juridisk person äger mer än 25 % eller innehar mer än 25 % av rösträtten i den juridiska personen som granskas eller har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i styrelsen eller i ett jämförbart organ i den juridiska personen som granskas.

Utöver det ovannämnda kan även en annan person som på ett annat sätt utöver självständigt beslutanderätt i den juridiska personen anses vara en verklig förmånstagare i sagda juridiska person. Om en verklig förmånstagare inte kan identifieras ska som verklig förmånstagare betraktas bolagets styrelse eller den verkställande direktören.

Bolagets styrelse eller motsvarande organ skall upprätthålla en förteckning över de verkliga förmånstagarna. Ur förteckningen skall framgå förmånstagarens namn, födelsetid, medborgarskap, bosättningsland och grunden för samt omfattningen av ägarandelen i bolaget. Bolagets styrelse skall hålla förmånstagarförteckningen uppdaterad.

De verkliga förmånstagarna skall registreras i handelsregistret senast 1.7.2020, varefter samtliga förändringar bland de verkliga förmånstagarna skall meddelas till handelsregistret.

[ls_content_block id=\”2118\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn