Avtal

Trots att avtalsfrihet är den ledande principen inom finsk avtalsrätt kan vissa avtalsvillkor vara underkastade tvingande lagstiftning och reglering.

MK-Law har rådgivit sina klienter i uppgörandet av ett flertal olika former av avtal, bland annat köpebrev och försäljningsavtal, leveransavtal, inköpsavtal, återförsäljar- eller distributionsavtal, agentavtal och andra liknande avtal. Därtill genomför vi avtalsförhandlingar och representerar våra utländska klienter i avtalsförhandlingar i Finland i den utsträckning detta är möjligt utan klientens direkta deltagande. Ifall ni har ett standard- eller modellavtal som er organisation önskar använda, kan vi därtill granska ert avtal för att försäkra att lokala regler och affärspraxis har tagits i beaktande i tillräcklig utsträckning.

Låt oss alltså ta en titt på era avtal för att försäkra att allt är i sin ordning ifall ni är i färd med eller överväger att ingå ett avtal med koppling till Finland. Hittills har vi bland annat:

 • Biträtt finsk leverantör vid ingående av leveransavtal med amerikansk köpare.
 • Upprättat och rådgivit ett finskt bolag med ingående av ett leveransavtal med en rysk leverantör.
 • Biträtt bolag inom vårdsektorn vid uppgörande av underleverantörsavtal.
 • Upprättat och rådgivit ett finskt bolag med ingående av ett leveransavtal med en rysk leverantör.
 • Uppgjort koncerninterna avtal för bolag, speciellt mellan europeiska moderbolag och ryska dotterbolag.
 • Biträtt företag vid uppgörande av olika sekretessavtal.
 • Rådgivit finsk leverantör och upprättat leveransavtal för leveranser mellan en finsk leverantör och dess tyska klient.
 • Upprättat och rådgivit finsk köpare med ingående av uppköpsavtal med ukrainsk försäljare.
 • Upprättat och rådgivit en finsk leverantör med ingående av leveransavtal med estnisk köpare.
 • Upprättat och rådgivit ett finskt bolag med ingående av ett leveransavtal med en rysk leverantör.
 • Upprättat återförsäljningsavtal för ett finskt importbolag.
 • Upprättat användarvillkor för ett IT-bolags nättjänster.
 • Biträtt ett finländskt bolag med att ingå ett finansieringsavtal med en rysk finansiär.
 • Upprättat återförsäljningsavtal för ett finskt IT-bolag.
 • Upprättat byggnadsavtal för ett minihotell i Finland för en utländsk entreprenör.
 • Upprättat agentavtal för att ingås med ett finskt bolags representant i Ryssland.
 • Förberett ett köpavtal för ett finskt fastighetsinvesteringsbolag.
 • Förberett en avsiktsförklaring för en fastighetsägare angående renovering av fastigheten.
 • Upprättat agentavtal för ett IT-bolag.
 • Biträtt finsk leverantör vid ingående av leveransavtal med rysk köpare.

Förfrågor och tilläggsinformation: