Your Swiss army knife in law

We specialise in business law and dispute resolution

Teamet

Advokat, delägare

Tel. +358 40 053 8022
E-post:
CV

Tjänster

Genom att sköta om sina avtalsärenden har företaget bättre möjligheter att undvika kostsamma tvister och meningsskiljaktigheter…

Ibland är förvärv av ett lokalt bolag det snabbaste sättet att expandera sin verksamhet till Finland…

Det är ett beklagligt faktum att alla meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar i samförstånd eller…

Den finska arbetslagstiftningen består av flertalet lagar vilka innehåller specifika regler angående arbetsavtal, arbetstid…

Fastighetsinvesteringar och byggprojekt har en tendens att involvera betydande investeringar, vilket i sin tur innebär att…

Utländska återförsäljare som säljer och marknadsför sina produkter till finska konsumenter måste beakta finsk…

De finska lagarna och förordningarna om offentlig upphandling ger utländska bolag en likvärdig rätt att delta i kommunala och…

Trots att avtalsfrihet är den ledande principen inom finsk avtalsrätt kan vissa avtalsvillkor vara underkastade tvingande…

Att bedriva verksamhet i Finland betyder även i regel att verksamheten, åtminstone i viss utsträckning, underkastas finsk beskattning…

Kunder

Lagblogg

Arbetstagarens konkurrensförbud efter anställningen

När vi diskuterar arbetstagares konkurrensförbud är det viktigt att skilja mellan konkurrensförbud under anställningen och konkurrensförbud efter att anställningen har upphört. Medan anställningen varar har