Representant för utstationerade arbetstagare i Finland

Syftet med direktiv 2014/67/EU är att säkerställa en ändamålsenlig nivå för utstationerade arbetstagares rättigheter i samband med utförandet av gränsöverskridande tjänster, och särskilt att säkerställa tillämpningen av de arbets- och anställningsvillkor som enligt direktiv 96/71/EG gäller i den medlemsstat där tjänsten ska utföras.

Direktiv 2014/67/EU implementerades i Finland i juni 2016 genom att stadga lagen om utstationering av arbetstagare. Lagen kräver att ett utstationerande företag har en företrädare i Finland som är anträffbar för de utstationerade arbetstagarna samt de finska myndigheterna under hela utstationeringen, om utstationeringen överskrider 10 arbetsdagar. Då man granskar utstationeringens längd skall man ta i beaktande det utstationerande företagets tidigare utstationeringar till Finland, om de skett inom fyra månader från slutet av den utstationering som är under granskning.

Företrädaren ska ha behörighet att ta emot myndighetshandlingar och stämningar på det utstationerande företagets vägnar och att lämna in handlingar från företaget till myndigheter och domstolar. Dessutom ska företrädaren vara behörig att företräda det utstationerande företaget i finsk domstol. Företagaren kan vara en juridisk person eller en fysisk person.

Sedan 1.9.2017 ska det utstationerande företaget också lämna in en anmälan till arbetsskyddsmyndigheten om utstationering av arbetstagare till Finland. Anmälan krävs inte om företaget utstationerar sina arbetstagare till Finland inom koncernen och utstationeringen inte tidsmässigt överskrider fem arbetsdagar. Undantaget gäller inte för byggnadssektorn inom vilken anmälan alltid krävs. Anmälan skall bland annat innehålla information om utstationeringens längd, tidpunkt, antal arbetstagare som utstationeras, sektor inom vilken arbetstagarna jobbar, samt information om det utstationerande företaget.

Förutom en lokal företrädare och anmälan till arbetsskyddsmyndigheten krävs också att det utstationerande företaget i Finland håller tillhands i skriftlig form viss information om utstationeringen och det arbete som utförs i Finland.

Tag gärna kontakt med oss på MK-Law om ert företag behöver en representant för era arbetstagare i Finland eller om ni behöver hjälp med att lämna in den ovannämnda anmälan eller med att samla den information som skall hållas till hands i Finland.

Förfrågor och tilläggsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn