Beställarens skyldighet att lämna uppgifter om entreprenad

Den nya skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader på byggnadsbranschen träder i kraft 1.7.2014. Entreprenaduppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet med utlämningsskyldigheten är att effektivare förebygga grå ekonomi på byggbranschen genom en förstärkning av övervakningen. Om den nya utlämningsskyldigheten stadgas i lagen om beskattningsförfarande och arbetarskyddslagen.

Den utlämningsskyldige är beställaren av byggtjänsten. Utlämningsskyldigheten tillämpas på entreprenader vars värde utan mervärdesskatt överstiger 15 000 euro. Beställaren skall överlämna uppgifterna om entreprenaden månatligen skilt för varje arbetsplats senast den femte dagen i den andra månaden som följer på den månad för vilken uppgifterna lämnas. Uppgifterna lämnas elektroniskt till skatteförvaltningen. Det bör inom entreprenadkedjor uppmärksammas, att var beställare i kedjan har en egen skyldighet att lämna uppgifter om sin entreprenad.

Utlämningsskyldigheten gäller uttryckligen beställaren av en byggtjänst. Byggtjänster omfattar byggnads- och reparationsarbeten på fastigheter, överlåtelse av varor som installeras i samband med byggarbete, samt planering, övervakning och motsvarande tjänster i samband med dessa arbeten. Det bör märkas att även montering och demontering av byggställningar är byggtjänster. Utlämningsskyldighetens tillämpningsområde är således omfattande.

Tjänster som inte omfattas av utlämningsskyldigheten är fristående planering och övervakning, varuhandel samt skötsel av fastighet och servicearbete i samband med dessa. Vidare ligger den nedre gränsen för utlämningsskyldighetens tillämplighet vid 15 000 euro. Då entreprenadavtalets värde understiger 15 000 euro föreligger inte en utlämningsskyldighet för beställaren av byggtjänsten. Det nämnda tröskelvärdet är avtalsspecifikt. Enligt skatteförvaltningen anses som ett enskilt avtal varje enskild beställning av en byggtjänst för vilken vederlaget fastställs enskilt.

Beställaren av byggtjänsten (byggherren) skall på basis av sin utlämningsskyldigheten överlämna följande uppgifter:

  • Uppgifter för individualisering av den som innehar utlämningsskyldighet
  • Uppgift om arbetsplatsens läge
  • Uppgifter för individualisering av entreprenören
  • Uppgift om summan som fakturerats eller betalts för entreprenaden under anmälningsperioden
  • Uppgift om det avtalsenliga priset för entreprenaden
  • Uppgift om omvänd skattskyldighet tillämpas på entreprenaden
  • Uppgift om det är fråga om entreprenad, uthyrning av arbetskraft eller underhållsarbete av kontinuerlig karaktär
  • Uppgift om entreprenadens startdatum och slutdatum

Underlåtenhet att uppfylla utlämningsskyldigheten är sanktionerad. Till följd av en försummelse av utlämningsskyldigheten kan en försummelseavgift på upp till 15 000 euro åläggas den utlämningsskyldige.

Tilläggsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

[ls_content_block id=\”1548\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn