Huvudentreprenörs skyldighet att lämna arbetstagaruppgifter

Den nya skyldigheten att lämna arbetstagaruppgifter på byggbranschen träder i kraft 1.7.2014. Arbetstagaruppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet med utlämningsskyldigheten är att effektiverare förebygga grå ekonomi på byggbranschen genom att förstärka övervakningen. Om utlämningsskyldigheten stadgas i lagen om beskattningsförfarande och arbetarskyddslagen.

Utlämningsskyldigheten förpliktar huvudentreprenören eller byggherren av en gemensam byggplats att lämna vissa uppgifter till skatteförvaltningen om värdet på hela entreprenaden utan mervärdesskatt överstiger 15 000 euro. Då entreprenadens sammanlagda värde understiger 15 000 euro föreligger inte en skyldighet att lämna arbetstagaruppgifter. Uppgifterna skall överlämnas månatligen skilt för var byggplats senast den femte dagen i den andra månaden som följer på den månad för vilken uppgifterna lämnas. Uppgifterna lämnas elektroniskt till skatteförvaltningen.

Uppgifterna lämnas på alla arbetstagare och egenföretagare samt arbetsgivare och de som låter utföra hyrt arbete på byggplatsen. Uppgifter måste således uppges om alla arbetstagare som arbetar på byggplatsen oberoende av vem som är arbetstagarens arbetsgivare. Inom utlämningsskyldigheten ingår således även t.ex. städare, arkitekter och kontorsarbetstagare. Den månatliga anmälan gäller endast de personer som arbetat på byggarbetsplatsen under ifrågavarande månad. För att uppfylla sin utlämningsskyldighet måste huvudentreprenören få till handa uppgifterna av dennes underentreprenörer och andra som är verksamma på byggplatsen. Vi rekommenderar därför att man i entreprenad-, underentreprenads- och andra avtal inkluderar tillbörliga avtalsvillkor gällande avtalsparternas utlämningsskyldighet om arbetstagaruppgifter.

Utlämningsskyldigheten gäller endast personer som arbetar på den gemensamma byggplatsen. En gemensam byggplats är en arbetsplats på vilken genomförs byggarbeten och på vilken samtidigt eller efter varandra är verksamma fler än en arbetsgivare eller egenföretagare som arbetar mot vederlag. Byggarbete omfattar nybygge, reparationsbygge och underhåll av byggnader och andra konstruktioner på och under marken samt installationsarbeten, rivningsarbeten, jord- och vattenbygge och planering av byggande i anslutning till dessa.

Huvudentreprenören skall på basis av sin utlämningsskyldighet lämna följande uppgifter:

  • Uppgifter för individualisering av den som innehar utlämningsskyldighet
  • Uppgifter om arbetsplatsens läge
  • Uppgifter för individualisering av arbetstagaren, datum då arbetstagaren inlett arbetet på arbetsplatsen och det uppskattade avslutningsdatumet
  • Uppgifter över försäkring av utländsk arbetstagare
  • Upplysning om arbetstagaren är i arbetsförhållande, hyrd arbetstagare, yrkesutövare, praktikant eller talkoarbetare
  • Uppgifter för individualisering av arbetstagaren samt arbetstagarens representant eller kontaktperson jämte kontaktuppgifter
  • Uppgifter för individualisering av den som låter utföra hyrt arbete

Underlåtenhet att uppfylla utlämningsskyldigheten är sanktionerad. Till följd av en försummelse av utlämningsskyldigheten kan en försummelseavgift på upp till 15 000 euro åläggas den utlämningsskyldige. Avgiften åläggs dock inte ifall inlämnade uppgifter är bristfälliga eller felaktiga till följd av att en arbetsgivare eller egenföretagare som är verksam på den gemensamma byggplatsen försummar sin skyldighet att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till huvudentreprenören. För att inte åläggas en försummelseavgift krävs dock att den utlämningsskyldige meddelar skatteförvaltningen om en arbetsgivarens eller egenföretagarens försummelse att tillhandahålla nödvändig information. Försummelseavgiften åläggs inte heller ifall det föreligger en brist eller ett fel i uppgifterna som en annan arbetsgivare eller egenföretagare tillhandahållit och som huvudentreprenören inte skäligen kan krävas ha varit medveten om.

Tilläggsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

[ls_content_block id=\”1548\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn