Ramförslaget 2013: Ändringar gällande samfundsskatt, dividendbeskattning och vissa andra skatter i Finland

Statsrådet har idag meddelat beslut om ramarna för statsfinanserna för 2014-2017. I beslutet nämns följande huvudsakliga skatteändringar:

  • Samfundsskatten skulle sänkas från 24,5 prosent till 20 prosent från början av 2014.
  • Dividender från offentligt noterade bolag skulle bli i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.
  • Dividender från andra än offentligt noterade bolag skulle från början av nästa år beskattas ändast som kapitalinkomst så att 25 procent av den del av utdelningen som motsvarar en avkastning på åtta procent, räknad på aktiens matematiska värde, skulle vara skattepliktig. Överstigande dividend skulle däremot vara skattepliktig kapitalinkomst till fullt belopp.
  • Skattesatserna för kapitalinkomst skulle inte ändras, men skiktgränsen skulle sänkas från 50 000 euro till 40 000 euro från början av år 2014. På så vis skulle kapitalinkomster beskattas med skattesatsen 30 procent för den del kapitalinkomsten inte överstiger 40 000 euro, medan överstigande kapitalinkomst skulle beskattas med skattesatsen 32 procent.
  • Rätten att avdra företagets representatiotionskostnader skulle i sin helhet slopas från och med 2014.
  • Avskrivningen av långsiktiga nyttigheter skulle ändras så att de görs per nyttighet.
  • Hushållsavdraget skulle höjas från 2000 euro till 2400 euro från och med 2014.
  • Ränteavdrag för studielån skulle slopas från och med 2015.
  • Ränteavdraget för bostadslån skulle sänkas till 70 procent från och med 2015 (ränteavdraget för bostadslån är 80% år 2013 och 75 procent år 2014).
  • Punktskatten på tobaksprodukter skulle höjas med cirka 10% medan punktskatten på svaga alkoholdrycker (närmast öl och cider) skulle höjas med cirka 15 procent från och med 2014. Också punktskatten på sötsaker och ström skulle höjas.

På så vis skulle de skatteändringar som presenteras i beslutet för statsfinanserna förlindriga speciellt företagens beskattning i och med sänkningen av samfundsskatten. Beskattningen av dividender från icke-noterade bolag skulle samtidigt bli klarare, eftersom dividenden inte längre skulle indelas i skattefri dividend, dividend som beskattas som förvärvsinkomst och dividend som beskattas som kapitalinkomst.

Ändringarna gällande dividenbeskattningen skulle dock inte avlägsna den ojämlikhet som råder främst mellan service- och industribolag på grund av att den skattefria dividenden baserar sig på aktiens matematiska värde (bolagets nettoförmögenhet). Detta system betyder i praktiken att den skattefria andelen av dividenden ofta blir mycket liten för aktieägare i servicebolag, eftersom dessa bolags verksamhet ofta inte kräver lika omfattande tillgångar som verksamheten i till exempel industribolag.

Å andra sidan, eftersom dividender inte längre skulle beskattas som förvärvsinkomst, skulle den högsta skattesatsen för dividender vara 32 procent från och med 2014.

Tilläggsinformation:

Jan Långstedt, Partner (tel.: 0400-538022; e-post: )
Marcus Kevin, Partner (tel.: 040-7416808; e-post: )

Facebook
Twitter
LinkedIn