Grundande av bolag i Finland

Den mest använda bolagsformen i Finland är aktiebolaget. Andra bolagsformer är kommandit- och öppnabolag, men de medför inte ett ansvar begränsat till bolagets tillgångar. Utländska bolag kan också grunda filialer i Finland.

Registrering

Registrering och grundande av ett aktiebolag kräver i Finland följande dokument:

  • Avtal om bolagsbildning
  • Bolagsordning
  • Styrelseprotokol
  • Ansökan för registrering
  • Kvitto på betalning av aktiekapital och registreringsavgift.

Innan bolaget kan registreras hos Patent- och registerstyrelsen måste ett bankkonto öppnas för bolaget för betalning av aktiekapitalet. Ett finskt aktiebolags aktiekapital måste vara minst 2500 €.

Att grunda ett aktiebolag i Finland kräver cirka 3-5 veckor, inklusive uppgörande av de dokument som krävs samt registreringsperioden. Det lönar sig att kolla bolagsnamnets tillgänglighet i förväg för att undvika dröjsmål.

Styrelsemedlemmarnas hemort

Ett finskt aktiebolag skall ha en styrelse som består av ordinare medlemmar och suppleanter.

Om styrelsen består av mindre än tre ordinarie styrelsemedlemmar, måst styrelsen ha minst en suppleant. I detta fall måste minst en ordinarie styrelsemedlem och en suppleant ha sin hemvist i ett land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om styrelsen har minst tre ordinarie styrelsemedlemmar, krävs inga suppleanter. I sådana fall skall minst en av styrelsemedlemmarna ha sin hemvist i ett land som tillhör EES.

Om ingen av styrelsemedlemmarna har sin hemvist i Finland måste bolaget utse en finsk representant.

Delägaravtal

Om bolaget har fler än en aktieägare, rekommenderar vi aktieägarna att ingå ett delägaravtal för att avtala om bolagets mål, om dess ledning och styrelse samt om val av styrelsemedlemmarna, överlåtelse av aktier, inklusive förköps- och företrädesrätt, värdering av aktier i olika situationer, finansiering av bolaget, utdelning av vinstmedel, förbud mot konkurrens, samt om annat relevant.

Tilläggsinformation:

Jan Långstedt, Partner (Tel: +358400538022; e-post: )
Marcus Kevin, Partner (Tel: +358407416808; e-post: )

Facebook
Twitter
LinkedIn