Leveransavtal i rysslandshandeln

I denna artikel tar vi upp några grundläggande frågor angående leveransavtal i rysslandshandeln. I artikeln behandlas i första hand leveranser till Ryssland. Det samma kan dock i någon mån omvänt också tillämpas på leveranser från Ryssland, t.ex. vid inköp av råvaror från ryska tillverkare.

Avtalets föremål

Det är viktigt att noggrant specificera den vara som avtalet gäller i leveransavtalet för att undvika senare meningsskiljaktigheter. Information som i allmänhet är av relevans är varans sort eller typ, hur mycket av varan som skall levereras och av vilken kvalitet varan skall vara. Vid behov kan detaljerade kvalitetsspecifikationer och tekniska detaljer bifogas till leveransavtalet med en bilaga.

Om parternas avsikt är att binda sig till ett längre samarbete, är det ändamålsenligt att i avtalet inkludera bestämmelser gällande lämnandet av beställningar, samt gällande acceptans och leverans av godkända beställningar. Då är mekanismen för nyleveranser klar för bägge parter på förhand. Samtidigt behöver parterna inte göra upp ett nytt leveransavtal för varje leverans, utan det räcker med en bilaga till avtalet. I detta fall fungerar leveransavtalet som ett ramavtal.

Varans pris

Naturligtvis skall också varans pris definieras i leveransavtalet. Trots att priset i regel specificeras i avtalet, kan parterna glömma att avtala om vad som ingår i priset. Medan säljaren ofta tänker att priset endast inkluderar själva varan, kan köparen samtidigt tänka att i priset ingår också transport, försäkring, installation, skatter och andra avgifter. Det är därför viktigt att man i leveransavtalet specificerar vad som ingår i priset. I viss mån följer säljarens och köparens ansvar för kostnader från leveransvillkoret, så det lönar sig att noggrant granska de krav som leveransvillkoret ställer på leverantören.

Betalningsvillkor

När det gäller betalningsvillkor är ett fullt förskott naturligtvis fördelaktigast för leverantören, eftersom leverantören då inte bär en kreditrisk för betalningsstörningar. Indrivning av obetald köpeskilling i Ryssland kan vara osäkert och tidskrävande.

Om det inte är möjligt att få köpeskillingen i förskott, kan parterna istället avtala om att köpskillingen betalas i rater. Då kan köparen till exempel betala en andel av köpskillingen när leverantören skickar iväg varan och den resterande andelen när varan anlänt till köparen. I mer komplicerade leveranser kan betalningen ske i fler rater, som faller till betalning till exempel till att börja med när varan står klar för leverans och sedan när varan anlänt och installerats och till slut när varan och dess installation granskats.

Överlag kan det rekommenderas att be åtminstone en del av köpeskillingen som förskott när man inleder ett nytt kundförhallande för att granska att köparen verkligen har möjlighet att betala och kan ordna betalningen. Vidare lönar det sig att vara försiktig med att sälja på kredit eller med långa betalningsvillkor.

För att trygga betalningen kan man också i Ryssland använda bankgarantier och letters of credit.

Leveransvillkor

Så som i andra internationella leveransavtal används också i leveransavtal till Ryssland den Internationella handelskammarens leveransvillkor (Incoterms 2000 eller Incoterms 2010).

När man väljer leveransvillkor gäller det för leverantören att vara noggrann med till vilken tidpunkt leverantören bär risken för varan, vilka kostnader som leverantören ansvarar för och vilken avtalspart som är ansvarig för varans deklaration vid export och import. I praktiken kan ett utländskt företag inte tulldeklarera en vara i Ryssland, utan måste använda sig av en officiell tullrepresentant (ofta kallad ”customs broker”). Därför rekommenderas i allmänhet inte leveransvillkoret DDP, som ålägger importdeklaration av varan på leverantören.

Ur leverantörens perspektiv är Ex Works-leveransvillkoret fördelaktigast, eftersom leverantören enligt villkoret endast krävs att tillhandahålla varan för köparen vid bestämd tidpunkt på avtalet ställe. I landtransporter kan man också använda sig av till exempel leveransvillkoren CPT, CIP och DAP.

Skadeståndsansvar

Leverantören är ansvarig för att varan är avtalsenlig och levereras inom avtalad tid. Om varan inte är avtalsenlig eller leveransen av varan försenas, är leverantören i allmänhet ansvarig för skada som orsakas köparen.

Leverantören bör fästa uppmärksamhet vid är att leverantören också bär skadeståndsansvar för utebliven vinst. Eftersom sådana förluster lätt kan bli stora är det viktigt att man i leveransavtalet utesluter leverantörens ansvar för ekonomiska förluster. Ofta specificerar man i leveransavtalet de åtgärder som leverantören bör vidta vid fel i vara. Sådana åtgärder är i allmänhet nyleverans, prisavdrag eller reparation av varan. För förseningar specificerar man ofta ett avtalsvite, som kan vara till exempel ett visst belopp för varje påbörjad vecka som varan är försenad.

För köparens del specificerar man i allmänhet en årlig eller daglig förseningsränta för situationer då köparen inte betalar köpeskillingen eller en rat på förfallodagen.

Tillämplig lag

Eftersom Finland, Sverige och Ryssland är medlemmar av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller den internationella köplagen på leveranser mellan avtalsparter från Sverige och Ryssland respektive Finland och Ryssland om inte annat avtalats i leveransavtalet. Avtalsparterna kan dock fritt välja att någondera avtalspartens nationella lag tillämpas på leveransavtalet. Ofta strävar leverantören till att dennes nationella lag tillämpas på avtalet.

Domstol

Avtalsparterna kan även avtala om i vilken domstol eventuella meningsskiljaktigheter gällande leveransavtalet avgörs. Om avtalsparterna inte avtalar om en viss domstol, skall talan i allmänhet väckas i allmän domstol där svaranden har sin hemvist. Om leverantören vill att meningsskiljaktigheter löses på hemmaplan, lönar det sig att komma ihåg att det varken mellan Finland och Ryssland eller Sverige och Ryssland finns ett internationellt avtal om erkännande och verkställande av utländska domar. Detta betyder i praktiken att en dom från en finsk eller svensk tingsrätt i regel inte verkställs i Ryssland. Därför lönar det sig att använda sig av skiljemannaförfarande, eftersom utländska skiljedomar verkställs på basis av New York konventionen om erkännande och verkställande av utländska skiljedomar också i Ryssland. Alternativt kan man avtala om rysk domstol, vilkas domar naturligtvis verkställs i Ryssland.

Språket

Då den ena avtalsparten är rysk uppgörs leveransavtalet ofta på två språk, till exempel på ryska och engelska eller på ryska och svenska eller finska. Avtalet måste uppgöras på ryska för den ryska lagstiftningen kräver i praktiken att ryska företags avtal och annan dokumentation uppgörs på ryska. Samtidigt behöver den andra parten i allmänhet avtalet på sitt eget språk. Ofta bestämmer man i avtalet också att till exempel den engelska versionen har företräde om det förefaller skiljaktigheter mellan språkversionerna.

Tilläggsinformation och offerter:

[ls_content_block id=\”1548\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn