Arbetsförmågan måste utvärderas efter 90-dagars sjukledighet

Enligt ändringarna av lagen om sjukförsäkring och lagen om företagshälsovård som träder i kraft idag skall arbetsgivaren utvärdera arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet då sjukdagpenning utbetalats i 90 dagar. Utredningen görs i samarbete med företagshälsovården och där utreds arbetstagarens arbetsförmåga och möjlighetera att fortsätta arbeta. Folkpensionsanstalten skall övervaka att utredningen görs inom den utsatta tiden. Om utredningen inte lämnas in till FPA i tid kan utbetalningen av sjukdagpenning avbrytas. Arbetsgivaren är alltid tvungen att meddela företagshälsovården om arbetstagares sjukfrånvaro då frånvaron pågått i en månad.

Syftet med lagändringarna är att tidigare upptäcka och förhindra en utdragen arbetsoförmögenhet.

Facebook
Twitter
LinkedIn