Uthyrd arbetskraft: Ändringar till arbetsavtalslagen för implementering av bemanningsdirektivet

De ändringar till arbetsavtalslagen och lagen om utstationerade arbetstagare som riksdagen godkände på basis av riksdagens proposition (RP 104/2011) i början av året för att implementera bemanningsdirektivet (2008/104/EG) trädde i kraft 1.3.2012.

Målet med bemanningsdirektivet är att förbättra rättsskyddet för uthyrda arbetstagare genom att fastställa vissa minimikrav för deras arbetsförhållanden samt genom att säkerställa att de behandlas i enlighet med likabehandlingsprincipen. Det senare betyder i praktiken att de centrala arbetsvillkoren för uthyrd arbetskraft i använderföretaget ska motsvara sådana arbetsvillkor som skulle tillämpas till arbetsförhållandet om användarföretaget hade anställt arbetstagaren direkt.

Användarföretaget ska enligt direktivet också meddela om nya arbetsplatser i användarföretaget till hyrd arbetskraft på samma sätt som företaget meddelar om nya arbetsplatser till sina egna arbetstagare. En bestämmelse om detta har tillsatts i arbetsavtalslagens 2:6 §.

Bemanningsdirektivet kräver att medlemsstaterna förbjuder sådana klausuler som hindrar arbetstagaren från att acceptera ett jobb i användarföretaget efter att uppdraget i användarföretaget slutförts. Bemanningsföretaget och arbetstagaren kan dock ännu ingå ett konkurrensförbudsavtal i enlighet med arbetsavtalslagens 3:5 § om det finns synnerligen vägande skäl för att ingå ett sådant avtal. Bemanningsföretaget har också fortfarande en rätt till kompensation från användarföretaget för tjänster relaterade till anställandet av och skolningen av arbetstagaren.

För att säkerställa att likabehandlingsprincipen tillämpas på uthyrd arbetskraft har man tillsatt en bestämmelse i arbetsavtalslagens 2:9 § som kräver att villkoren gällande en uthyrd arbetstagares lön, arbetstider och semester ska vara minst lika bra som de villkor som tillämpas på användarföretagets egna arbetstagare enligt allmänna arbetsavtal och praxis. Regeln gäller speciellt de fall då det inte finns ett kollektivavtal som tillämpas på bemannings- eller användarföretaget.

En uthyrd arbetstagare ska också ha samma rätt som användarföretagets egna arbetstagare har till sådana gemensamma tjänster och arrangemang som företaget ordnar för sina arbetstagare.

Facebook
Twitter
LinkedIn