Permittering av arbetstagare

När mängden arbete i ett bolag tillfälligt minskar är det möjligt att permittera arbetstagare istället för att säga upp dem.

Om permittering av arbetstagare föreskrivs i arbetsavtalslagen. Genom en permittering avbryts utförandet av arbete och betalning av lön tillfälligt medan anställningsförhållandet i övrigt består.

Permitteringen kan antingen vara för viss tid eller tillsvidare och den kan genomföras som en heltids- eller deltidspermittering. En heltidspermittering innebär att utförandet av arbete och betalning av lön avbryts helt, medan en deltidspermittering innebär att arbetstagarens arbetstid förkortas.

Permittering kan basera sig på ett arbetsgivarbeslut eller på ett avtal som ingåtts mellan parterna på initiativ av arbetsgivaren.

När permitteringen baserar sig på ett arbetsgivarbeslut skall det för permitteringen föreligga  ekonomiska eller produktions relaterade grunder som skulle berättiga arbetsgivaren till uppsägning av arbetsavtalet eller en temporär minskning av arbete med vilket avses att arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om en permittering. Ett avtal om permittering skall alltid ingås på initiativ av arbetsgivaren. Vid avtalsbaserad permittering krävs det inte att ekonomiska eller produktions relaterade grunder  som skulle berättiga arbetsgivaren till uppsägning av arbetsavtalet föreligger, men permitteringen skall ändå vara behövlig på grund av omständigheter som påverkar arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Det finns ingen minimi- eller maximilängd för en permittering, men för en över 90 dagar lång permittering skall det finnas en arbetsavtalslagsenlig grund för uppsägning, medan som grund för en kortare permittering räcker att det skett en temporär minskning av arbetet. En avtalsbaserad permittering kan också pågå över 90 dagar, men permitteringen skall ändå alltid avtalas om för viss tid.

Vid permittering av arbetstagare ska arbetsavtalslagens bestämmelser om permittering följas. Om bolaget har över 20 arbetstagare, skall samarbetsförhandlingar genomföras innan permitteringen.

[ls_content_block id=\”2122\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn