Direktörsavtal i Ryssland

I vissa länder, t.ex. Finland, är ett bolags verkställande direktör inte ur juridiskt perspektiv en arbetstagare eller anställd i bolaget. Den ryska arbetsrätten har däremot utvecklats i en annan riktning, varvid den verkställande direktören i Ryssland har underkastats den ryska arbetslagstiftningen. Samtidigt innefattar den ryska arbetslagstiftningen ett flertal särskilda bestämmelser vilka tillämpas på den verkställande direktören i ett bolag. Dessa bestämmelser är det skäl att vara medveten om, särskilt då man ingår ett anställningsavtal med en verkställande direktör i ett ryskt bolag.

Anställningstid

Den ryska arbetslagstiftningen tillåter tidsbundna avtal med verkställande direktören i ryska bolag. Tidsbundna avtal är tillåtna utan särskilda grunder. Anställningstiden kan vidare fastställas på förhand i bolagets bolagsordning. I det fall anställningstiden fastställs i bolagsordningen skall anställningsavtalet innefatta en hänvisning till bolagsordningen.

Prövotid

I Ryssland är den maximala tillåtna prövotiden för vanliga anställda tre (3) månader. För den verkställande direktören kan prövotiden dock förlängas till sex (6) månader.

Sekundär anställning

Enligt den ryska arbetslagstiftningen är den verkställande direktören förhindrad från att ta emot en sekundär anställning utan ett uttryckligt godkännande givet av något av arbetsgivarens behöriga organ, t.ex. styrelsen.

Uppsägningsgrunder

Den ryska arbetslagstiftningen innefattar ytterligare tre grunder för uppsägning av verkställande direktörens anställningsavtal, dvs:

(1) Bolaget har blivit insolvent;
(2) Det relevanta bolagsorganet har fattat beslut därom;
(3) På basis av grunder som fastställts i avtalet.

Den andra punkten innebär att anställningsavtalet med verkställande direktören kan ensidigt sägas upp av bolaget vid vilken tidpunkt som helst och utan några särskilda grunder. I sådana fall är verkställande direktören dock berättigad till en kompensation vilken motsvarar eller större än medianlönen för tre (3) månader. Den tredje punkten innebär å andra sidan att bolaget på förhand kan definiera grunder för uppsägning, t.ex. ouppnådda försäljningsmål eller dylikt.

MK-Law biträder vid förberedningen av anställningsavtal för verkställande direktörer i Ryssland samt med uppsägning av anställningsavtal vid behov.

Förfrågningar och tillägsinformation:

[ls_content_block id=\”1547\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn