Den europeiska exekutionstiteln

Den europeiska exekutionstiteln erbjuder borgenärer en möjlighet att genom ett förenklat förfarande verkställa domar gällande fordringar inom den Europeiska Unionen (förutom Danmark). I praktiken är en europeisk exekutionstitel ett intyg som möjliggör för domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar att erkännas och automatiskt verkställas i en annan medlemsstat, utan mellanliggande förfaranden. Förfarandet infördes genom EG:s förordning 805/2004 och har varit i kraft sedan 2005. När en europeisk exekutionstitel utfärdats behöver borgenären inte söka ett skilt erkännande av verkställighet i den medlemstat där verkställigheten av domen söks. Förordingen tillämpas endast på så kallade obestridda fordringar av civil eller kommersiell natur. En fordran som avser betalning av ett bestämt penningbelopp, som är förfallen till betalning, och som gäldenären inte bestridit, faller i praktiken inom Förordningens tillämpningsområde. Enligt Förordingen ska en fordran anses vara obestridd om:

  • gäldenären uttryckligen har godkänt den genom att medge den eller genom en förlikning som godkänts av domstolen eller som ingåtts inför domstolen under förfarandet; eller
  • gäldenären aldrig har bestritt den i enlighet med relevanta processuella krav i ursprungsmedlemsstatens lagstiftning under domstolsförfarandet; eller
  • gäldenären först har bestritt fordran under domstolsförfarandet men därefter inte har inställt sig personligen eller företrätts av ombud vid domstolsförhandlingen avseende denna fordran, under förutsättning att ett sådant handlande innebär ett tyst godtagande av fordran eller av de förhållanden som görs gällande av borgenären enligt ursprungsmedlemsstatens lagstiftning; eller
  • gäldenären uttryckligen har godkänt den i en officiell handling.

En europeisk exekutionstitel utfärdas efter ansökan av borgenären. Ansökan riktas i allmänhet till den domstol som står för sakprövningen. Ansökan kan göras i samband med att rättegången inleds eller när som helst därefter. Intyget utfärdas med hjälp av ett standardformulär.

Efter att ha fått en europeisk exekutionstitel kan borgenären ansöka om verkställighet av domen hos den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat. Till ansökan bör bifogas följande dokument:

  • en kopia av domen, vilken uppfyller de nödvändiga villkoren för fastställande av dess äkthet; och
  • en kopia av intyget om europeisk exekutionstitel, vilken uppfyller de nödvändiga villkoren för fastställande av dess äkthet; och
  • vid behov en transkribering av intyget om europeisk exekutionstitel eller en översättning därav till det officiella språket i verkställighetsmedlemsstaten eller till ett annat språk som verkställighetsmedlemsstaten har uppgett att den godkänner. I Finland bör borgenären tillställa den behöriga verkställighetsmyndigheten en översättning av intyget om europeisk exekutionstitel på finska, svenska eller engelska. Översättningen skall vara bestyrkt av en person som är behörig därtill i någon av medlemsstaterna.

I vissa situationer kan verkställigheten av en dom som intygas vara en europeisk exekutionstitel vägras, till exempel, ifall domen ifråga är oförenlig med en tidigare dom som meddelats i verkställighetsmedlemsstaten.

Vänligen tveka inte att kontakta oss ifall ni har frågor gällande europeiska exekutionstitlar. Vi hjälper er gärna med att, till exempel, verkställa era existerande domar i Finland, Sverige, Estland eller övriga europeiska länder.

Facebook
Twitter
LinkedIn