Arbetsgivarens skyldighet att ersätta konkurrensförbud utvidgas till alla konkurrensförbud 1.1.2022

Arbetsgivare rekommenderas att förbereda sig inför den kommande ändringen gällande ersättningsskyldighet av konkurrensförbud redan nu.

Alla konkurrensförbudsavtal kommer inom ramen för ersättningsskyldighet

Regeringen förbereder en lagändring enligt vilken arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagaren för ett konkurrensförbudsavtal efter anställningens upphörande skulle utvidgas att gälla alla konkurrensförbudsavtal, oavsett restriktionstidens längd. Enligt gällande lag gäller ersättningsskyldigheten endast konkurrensförbud som är längre än sex månader. Förändringen förväntas träda i kraft 1.1.2022.

Ersättningens storlek skulle fastställas utifrån arbetstagarens lön och längden på den restriktionstid som avtalats om i konkurrensförbudsavtalet. Om det i konkurrensförbudsavtalet har avtalats om en restriktionstid på högst sex månader ska arbetsgivaren betala en ersättning som motsvarar minst 40 procent av arbetstagarens lön räknat för den tid som restriktionen varar. Om det har avtalats om en restriktionstid som varar över sex månader ska ersättningen motsvara minst 60 procent av lönen.

Övergångstid för gamla konkurrensförbudsavtal

Efter en övergångstid på ett år kommer de nya reglerna att tillämpas även på befintliga konkurrensförbudsavtal som ingåtts före ikraftträdandet av den nya lagen. Den nuvarande lagstiftningen tillämpas på konkurrensförbudsavtal som ingåtts före ikraftträdandet fram till slutet av 2022.

Om restriktionstiden enligt konkurrensförbudsavtalet löper ut under övergångstiden, föreligger ingen ersättningsskyldighet. Om restriktionstiden däremot löper ut efter övergångstiden gäller ersättningsskyldigheten den del av restriktionstiden som följer efter övergångstiden.

I ikraftträdandebestämmelsens föreskrivs det uttryckligen om arbetsgivarens rätt att utan uppsägningstid före övergångstidens slut säga upp konkurrensförbudsavtal som ingåtts innan lagen trädde i kraft. Om konkurrensförbudsavtal inte sägs upp under övergångstiden, börjar de nya reglera gälla även de konkurrensförbud som ingåtts före ikraftträdandet av de nya reglerna.

Efter övergångsperioden på ett år har arbetsgivaren rätt att säga upp konkurrensförbudavtalet endast i enlighet med den uppsägningstid som anges i lag. Uppsägningsrätt finns dock inte längre efter att arbetstagaren sagt upp anställningsavtalet, i vilket fall arbetsgivaren blir ersättningsskyldig för arbetstagarens restriktionstid.

Förberedelser till lagändring

Innan lagen träder i kraft är det värt för arbetsgivaren att överväga hurdana konkurrensförbudsavtal som kommer att ingås i företaget i framtiden. Det är redan nu lämpligt att arbetsgivaren tar hänsyn till de planerade lagändringarna när man överväger att ingå ett nytt konkurrensförbudsavtal med en arbetstagare.

Inom ramen för ovannämnda övergångsperioden kan arbetsgivaren under 2022 vid behov förhandla om ändringar av befintliga konkurrensförbud och säga upp onödiga konkurrensförbud, för att undvika ersättningsskyldighet.

Facebook
Twitter
LinkedIn