Ändringar i den finska arbetsavtalslagen

Vid årsskiftet ikraftträdde ett antal ändringar i arbetsavtalslagen, vilka har en inverkan såväl vid ingående som vid avslutande av ett anställningsförhållande. Förändringarna ökar flexibiliteten i anställningsförhållandet, men ökar samtidigt även de företags och arbetsgivares skyldigheter som har över 30 anställda.

Prövotiden förlängdes

Prövotidens maximala längd har förlängts från fyra månader till sex månader. Därtill har arbetsgivaren getts möjlighet att förlänga prövotiden ifall arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Om en uthyrd arbetstagare efter det att ett anställningsförhållande som uthyrd arbetstagare upphört anställs av användarföretaget, dras den tid under vilket arbetstagaren varit uthyrd till användarföretaget av från prövotidens maximilängd.

Ingående av arbetsavtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös

Ingående av arbetsavtal för viss tid förutsätter inte en grundad anledning, ifall den som anställs är en person som varit arbetslös arbetssökande utan avbrott de senaste 12 månaderna. I annat fall kräver ingående av arbetsavtal för viss tid alltid, liksom tidigare, en grundad anledning.

Arbetsgivarens återanställningsplikt förkortades

Arbetsgivarens återanställningsplikt förkortades från de tidigare nio månaderna till fyra månader. Ifall den uppsagda arbetstagarens anställningsförhållande har fortgått minst 12 år vid tidpunkten då anställningsförhållandet upphörde, är tiden för återanställande ändå sex månader.

Träning eller utbildning som främjar sysselsättningen av en uppsagd arbetstagare

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en arbetstagare som arbetsgivaren sagt upp på basis av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning på arbetsgivarens bekostnad, om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda och arbetstagaren innan anställningsförhållandet upphörde varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år. I det fall arbetsgivaren inte uppfyller denna förpliktelse, är den anställde berättigad till ersättning som till sitt belopp motsvarar värdet av träningen eller utbildningen.

Arbetsgivarens principer för organiserandet av ifrågavarande träning måste därtill ingå i arbetsgivarens personal- och utbildningsplan i enlighet med lagen om samarbete inom företag. Personal- och utbildningsplanerna måste uppdateras under år 2017.

MK-Law biträder vid uppgörande av olika former av arbetsavtal samt vid behov då arbetsavtal skall avslutas och rådger i andra juridiska frågor gällande arbetsrätt.

Facebook
Twitter
LinkedIn