Begränsning av ränteavdragsrätt i näringsbeskattningen

Finansministeriet har föreslagit att en begränsning av ränteavdragsrätten införs i näringsbeskattningen. Enligt förslaget skulle begränsningen gälla avdragsrätten för de sk. nettoränteutgifterna, som utgör skillnaden mellan bolagets ränteutgifter och ränteinkomster. Nettoränteutgifterna skulle vara avdragsgilla endast upp till ett belopp som motsvarar 30 % av bolagets resultat före räntor, avskrivningar och andra förluster eller värdeändringar av finansieringstillgångar (EBITDA). Om nettoränteutgifterna inte överskrider 500.000 euro är de dock i sin helhet avdragsgilla. Ytterligare är nettoränteutgifterna avdragsgilla till den del de överskrider beloppet av nettoränteutgifterrna inom bolagets intressegemenskap.

Om lagen träder i kraft i föreslagen form skulle ändringen innebära att ränteutgifterna alltid är avdragsgilla om skillnaden mellan bolagets ränteinkomster och ränteutgifter är max 500.000 euro. Ytterligare gäller begränsningen endast avdragsrätten för ränteutgifter som betalas mellan parter inom en intressegemensap. Parter anses tillhöra en intressegemenskap om den ena parten utövar bestämmande inflytande över den andra parten eller om en tredje part ensam eller tillsammans med närstående kretsar utövar bestämmande inflytande över båda parterna.

Förslaget begränsar därmed inte ett bolags rätt att dra av ränteutgifter som betalats till en part som inte tillhör bolagets intressegemenskap, t.ex. en utomstående bank.

Finansministeriets utkast till regeringsproposition sändes på remiss 12.4.2012 och målet är att ändringen skulle träda i kraft från början av år 2013.

Facebook
Twitter
LinkedIn