Är du missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut?

Försäkringstagaren (eller den försäkrade) är inte alltid nöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut. Detta är i synnerhet förståeligt ifall försäkringsbolaget vägrar ersätta en viss skada, ifall ersättningsbeloppet uppfattas som för lågt, ifall beslutet baserar sig på en bristfällig eller felaktig utredning eller om försäkringsbeslutet inte innehåller tillräckliga motiveringar.

I första hand lönar det sig att försöka diskutera med representanten för försäkringsbolaget, som möjligtvis kan rätta beslutet. Om detta inte hjälper är alternativen att officiellt söka ändring eller att be om ett utlåtande; dock utesluter alternativen inte varandra och man kan både besvära sig officiellt och be om utlåtande. Försäkringsbeslutet ska alltid innehålla noggranna besvärsanvisningar.

Med officiellt ändringssökande avses att ärendet behandlas i domstolsbehandling. Till exempel en meningsskiljaktiget om ett ersättningsbeslut som hänför sig till en frivillig försäkring eller den lagstadgade trafikförsäkringen, eller en annan fråga gällande ett försäkringsavtals innehåll, kan föras till tingsrätten för prövning. En domstolsprocess är dock i regel alltid förenad med en kostnadsrisk.

Förutom domstolsbehandlingen har försäkringstagaren möjlighet att begära ett utlåtande av riktgivande karaktär gällande ersättningsbeslutet av olika på försäkringsbranschen verkande nämnder. Nämndernas utlåtanden är inte juridiskt sett bindande, men i praktiken följer försäkringsbolagen rekommendationerna bra. Det är avgiftsfritt att begära om ett utlåtande och således lönar det sig alltid för försäkringstagaren att begära om ett utlåtande ifall denne ens är lite missnöjd med ersättningsbeslutet.

Till exempel Försäkringsnämnden ger utlåtanden gällande ersättningsbeslut som baserar sig på frivilliga försäkringar; det kan till exempel vara frågan om ett ersättningsbeslut som baserar sig på hem-, rese-, olycksfalls- eller bilförsäkringen. Ifall försäkringstagaren har skaffat försäkringen som konsument kan denne även be om ett utlåtande av Konsmenttvistenämnden . I ersättningsbeslut gällande trafikskador är det igen möjligt att be om ett utlåtande av Trafikskadenämnden.

Ifall försäkringstagaren har en hemförsäkring, ingår det i den vanligtvis även en rättsskyddsförsäkring. Om försäkringstagaren således vill att ett ombud uppgör begäran om utlåtande är det möjligt att rättskyddsförsäkringen – med undantaget av självrisksandelen – täcker de kostnader som uppstår för uppgörandet av begäran.

Tveka inte att ta kontakt med oss ifall Du har frågor gällande ovannämnda tema. Vi svarar gärna på frågor gällande ändringssökande och hjälper naturligtvis även med uppgörande av utlåtandebegäran. Vi utreder alltid åt kunden huruvida denna kan använda sin rättskyddsförsäkring i det ifrågavarande ärendet och vi ansöker vid behov om ett rättskyddsbeslut av försäkringsbolaget.

Facebook
Twitter
LinkedIn