Ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012

Regeringen gav sin proposition för lag om inkomstskatteskalan för 2012 och om införande av ändringar till inkomstskattelagen och till en del andra relevanta skattelagar till riksdagen idag.

Enligt propositionen skulle samfundsskattesatsen sänkas från nuvarande 26 procent till 25 procent. Skattesatsen för kapitalinkomster skulle å sin sidan höjas från 28 till 30 procent. Vidare skulle den del av kapitalinkomster som överskrider 50 000 euro beskattas med en förhöjd skattesats på 32 procent. Anmärkningsvärt är också att gränsvärdet för skattefria dividender från ett icke-noterat bolag skulle sänkas från nuvarande 90 000 euro till 60 000 euro.

Målet med ändringarna är att balansera statsfinanserna och att trygga finansieringen av välfärdstjänster, samt att förstärka den ekonomiska tillväxten och förbättra situationen på arbetsmarknaden. Läs hela rapporten här.

Facebook
Twitter
LinkedIn