Työsuhdeoptiot palkitsemis- ja kannustinjärjestelmänä

Optioiden antaminen työntekijöille on yksi niistä keinoista, joilla yritys voi palkita työntekijöitään sekä edistää heidän sitoutumistaan yritykseen. Käytännössä työsuhdeoptiolla tarkoitetaan työntekijälle annettavaa oikeutta merkitä tulevaisuudessa työnantajayhtiön osakkeita ennalta määrätyin ehdoin.

Optio-oikeuksien antaminen edellyttää yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöstä. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. Optioiden antamista koskevasta yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksestä on käytävä ilmi kaikki ne seikat, jotka liittyvät tulevaan osakemerkintään, kuten osakkeiden merkintähinnat, merkintäajat ja maksuajat. Lisäksi päätöksessä voidaan määritellä esimerkiksi, miten optio-oikeudet huomioidaan yhtiön tulevissa osakeanneissa. Optio-oikeuksien antamista koskeva päätös ja ehdot on rekisteröitävä kaupparekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa antamispäätöksestä.

Yhtiö ja työntekijä voivat lisäksi sopia optioiden ehdoista yksityiskohtaisesti optiosopimuksessa, jossa on mahdollista huomioida käsillä olevan järjestelyn tarpeet ja tavoitteet. Optiosopimuksessa voidaan sopia muun muassa optioiden lunastusehdoista työntekijän työsuhteen päättymistilanteessa. Optiosopimuksen perusteella oikeus merkitä yhtiön osakkeita voi syntyä vaiheittain ja merkintähinta voi olla riippuvainen työntekijän saavutuksista tai yhtiön tuloksesta.

Työntekijälle ei synny verotettavaa tuloa vielä optio-oikeuksien saamisen yhteydessä, vaan optiot tulevat verotuksen kohteeksi vasta silloin, kun työntekijä käyttää optioita merkitsemällä yhtiön osakkeita. Tällöin työntekijän ansiotulona verotetaan osakkeen merkintähetken käyvän arvon ja työntekijän osakkeista sekä optioista maksaman yhteishinnan välinen erotus. Osakkeen käypänä arvona pidetään pörssiyhtiön osalta osakkeen merkintäpäivän keskikurssia. Listaamattoman yhtiön osakkeen käypä arvo taas määritellään samalla tavalla kuin henkilöstölle suunnatussa osakeannissa.

MK-Law avustaa erilaisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Facebook
Twitter
LinkedIn