Yt-neuvottelut (yhteistoimintaneuvottelut)

Yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki), jonka mukaisesti yhteistoimintavelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Yhteistoimintalain 8 luvun työvoiman vähentämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tuotannollisin tai taloudellisin perustein.

Työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta yhteistoimintalain 8 luvun säännöksiä voidaan määrätä maksamaan työntekijälle hyvitys, jonka enimmäismäärä on 30 000 euroa.

Neuvotteluosapuolet

Työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken tai  yhteisessä kokouksessa. Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan kuitenkin käsitellä tämän työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Neuvotteluesitys ja tietojen antaminen

Työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvotteluja. Neuvotteluesityksestä on käytävä ilmi neuvottelujen alkamisajankohta, paikka ja pääkohdittain ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Lisäksi työntekijöille tai näiden edustajalle tulee antaa tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista, alustava arvio vähennettävien työntekijöiden määrästä, arvio ajasta, jonka kuluessa vähentämiset pannaan täytäntöön sekä periaatteista, joiden mukaan vähentämisen kohteeksi tulevat työntekijät määräytyvät.

Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle

Työnantajan on toimittava neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa.

Toimintasuunnitelma ja -periaatteet

Kun työnantaja harkitsee  vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, työnantajan on laadittava työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma ja annettava se yhteistoimintaneuvottelujen alussa henkilöstön edustajille.

Työnantajan harkitessa koskee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, on työnantajan laadittava kevyemmät toimintaperiaatteet työllistymisen edistämiseksi.

Neuvottelujen sisältö ja neuvotteluvelvoitteen täyttyminen

Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa on käsiteltävä vähentämistoimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia, edellä mainittua toimintasuunnitelmaa ja -periaatteita sekä vaihtoehtoja suunnitelluille toimenpiteille henkilöpiirin rajoittamiseksi ja työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika on joko 14 päivää tai 6 viikkoa riippuen yrityksen työntekijöiden määrästä ja suunniteltujen toimenpiteiden laajuudesta.

Yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtävät päätökset ja niistä tiedottaminen

Kun työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvollisuutensa, työnantaja voi tehdä irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia koskevat päätökset. Työnantajan on annettava neuvotteluun osallistuneille henkilöstön edustajille tai työntekijöille selvitys neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä kohtuullisen ajan kuluessa neuvottelujen päättymisestä. Tämän jälkeen työnantaja voi antaa irtisanomis- tai lomautusilmoitukset työntekijöille työsopimuslain säännöksiä noudattaen.

[ls_content_block id=\”2097\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn