Työntekijän lomauttaminen

Työn vähentyessä yrityksessä tilapäisesti voi työnantaja työntekijöiden irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijöitä. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa, jonka mukaan lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä tilapäisesti siten, että työsuhde muuten pysyy voimassa.

Lomauttaminen voi tapahtua joko määräajaksi tai toistaiseksi ja sen voi toteuttaa kokoaikaisena tai osittaisena lomautuksena. Kokoaikaisessa lomauttamisessa työnteko ja palkanmaksu keskeytetään kokonaan, kun taas osittaisessa lomauttamisessa työntekijöiden työaikaa lyhennetään.

Lomauttaminen voi perustua joko työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan aloitteesta tehtyyn sopimukseen.

Työnantajan lomauttaessa työntekijöitä yksipuolisesti lomautuksen perusteena on oltava työsopimuslain mukainen taloudellisista tai tuotannollisista taikka toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva työsuhteen irtisanomisperuste taikka työn tilapäinen vähentyminen, jolla tarkoitetaan työn tai työnantajan työn tarjoamisen edellytyksien vähentymistä tilapäisesti eikä työnantaja ei voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Lomauttamisesta voidaan myös sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimus lomauttamisesta tehdään aina työnantajan aloitteesta. Sopimukseen perustuvassa lomauttamisessa työn tai työn tarjoamisen edellytysten ei ole tarvinnut vähentyä eikä tuotannollisten ja taloudellisten perusteiden tarvitse täyttyä, mutta lomauttamisen on oltava tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Lomautukselle ei ole työsopimuslaissa  säädetty vähimmäis- tai enimmäiskestoaikaa, mutta yli 90 päivän lomautukselle on oltava työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste, kun alle 90 päivän pituisen lomautuksen perusteeksi riittää työn tilapäinen vähentyminen.  Myös sopimukseen perustuva lomautus voi kestää yli 90 päivää, mutta sopimukseen perustuvan lomautuksen on aina oltava määräaikainen.

Työntekijöitä lomautettaessa on noudatettava työsopimuslain säännöksiä koskien lomautusmenettelyä. Jos yrityksessä on yli 20 työntekijää, on yrityksessä ennen työntekijöiden lomauttamista käytävä yhteistoimintaneuvottelut.

[ls_content_block id=\”2097\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn