Rakennuttajan uusi tiedonantovelvollisuus urakoista

Uusi tiedonantovelvollisuus urakoista rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot urakoista tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla vahvistamalla valvontaa. Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa.

Velvollisuus luovuttaa verottajalle tietoja rakennusurakasta on rakentamispalvelun tilaajalla, jos urakkasopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Tilaajan on ilmoitettava tiedot urakasta työmaakohtaisesti kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot annetaan sähköisesti verottajalle. Urakkaketjussa on huomioitava, että kullakin tilaajalla ketjussa on oma velvollisuus ilmoittaa tiedot urakastaan verottajalle.

Tiedonantovelvollisuus koskee nimenomaan rakentamispalvelun tilaajaa. Rakentamispalveluja ovat kiinteistöön kohdistuvat rakennus- ja korjaustyöt sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen taikka siihen liittyvä suunnittelu, valvonta ja muu edellä mainittuihin verrattava palvelu. Rakentamispalveluja ovat myös rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöt. Tiedonantovelvollisuuden soveltuvuus rakennuspalveluihin on täten hyvin laaja.

Tiedonantovelvollisuuden piirin ulkopuolelle jäävät palvelut ovat erillinen suunnittelu ja valvonta, tavaran kauppa sekä kiinteistönhoito ja sen yhteydessä tehtävät huoltotyöt. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden soveltuvuuden alaraja urakan arvon suhteen on 15 000 euroa. Urakkasopimuksen arvon ollessa alle 15 000 euroa rakentamispalvelun tilaaja ei ole tiedonantovelvollinen. Edellä mainittu kynnysarvo on sopimuskohtainen. Verottajan mukaan yhtenä sopimuksena pidetään kutakin erillistä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy erikseen.

Tiedonantovelvollisuuden perusteella rakennuspalvelun tilaajan (rakennuttajan) on annettava seuraavat tiedot:

  • tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot
  • työmaan sijainti
  • urakoitsijaa koskevat yksilöintitiedot
  • urakan laskutettu tai maksettu määrä ilmoitusjakson aikana
  • sopimuksen mukainen urakkahinta
  • tieto siitä, sovelletaanko urakkaan käännettyä verovelvollisuutta
  • tieto siitä, onko kyseessä urakka, työvoiman vuokraus vai jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö
  • sopimuksen mukainen urakan alku- ja loppupäivämäärä

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on sanktioitu. Tiedonantovelvolliselle voidaan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta määrätä enintään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Lisätiedot:

[ls_content_block id=\”1534\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn