Pääurakoitsijan uusi tiedonantovelvollisuus työntekijöistä

Uusi tiedonantovelvollisuus työntekijöistä rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot työntekijöistä tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla vahvistamalla valvontaa. Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa.
Velvollisuus luovuttaa verottajalle tietoja rakennustyömaalla toimivista työntekijöistä on yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijalla tai rakennuttajalla, jos työmaakohtaisen hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Hankkeen kokonaisarvon alittaessa 15 000 euroa tiedonantovelvollisuutta ei ole. Tiedot on annettava työmaakohtaisesti kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä. Tiedot annetaan sähköisesti verottajalle.

Tiedot annetaan kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista sekä työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Tiedot on täten annettava kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, ei ainoastaan rakentajista. Näin myös esimerkiksi siivoojat, arkkitehdit ja toimistotyöntekijät kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin. Kuukausittainen ilmoitus koskee ainoastaan kyseisen ilmoitusjakson aikana työmaalla työskennelleitä henkilöitä. Täyttääkseen tiedonantovelvollisuutensa pääurakoitsijan on saatava tarvittavat tiedot aliurakoitsijoiltaan. Täten on suositeltavaa lisätä urakka-, ali-, ja sivu-urakka- sekä muihin sopimuksiin asianmukaiset sopimusehdot koskien sopimuskumppaneiden tiedonantovelvollisuutta.

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat ainoastaan tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Yhteinen työmaa on työpaikka, jolla tehdään rakennustyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Rakennustyötä puolestaan on maan alla tai päällä tai vedessä tapahtuva rakennuksen tai muun rakennelman uudis- tai korjausrakentaminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä asennustyö, purkaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä rakentamista koskeva suunnittelu.

Tiedonantovelvollisuuden perusteella pääurakoitsijan on annettava seuraavat tiedot:

  • tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot
  • työmaan sijaintitiedot
  • työntekijää koskevat yksilöintitiedot, työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivämäärä ja arvioitu loppupäivämäärä
  • ulkomaisen työntekijän vakuuttamista koskevat tiedot
  • tieto, onko työntekijä työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija vai talkootyön tekijä
  • työnantajaa koskevat yksilöintitiedot sekä työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö yhteystietoineen
  • vuokratyönteettäjää koskevat yksilöintitiedot

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on sanktioitu. Tiedonantovelvolliselle voidaan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta määrätä enintään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu. Maksua ei kuitenkaan määrätä, jos tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset yhteisellä rakennustyömaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan laiminlyönnin johdosta. Maksun määräämättä jättäminen edellyttää kuitenkin, että tiedonantovelvollinen ilmoittaa työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan laiminlyönnistä verottajalle. Laiminlyöntimaksu ei myöskään määrätä, jos tiedoissa on työnantajasta tai itsenäisestä työnsuorittajasta johtuvasta syystä puute tai virhe, josta päätoteuttajan ei voida kohtuudella edellyttää tienneen.

Lisätiedot:

[ls_content_block id=\”1534\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn