Hallitus ehdottaa muutosta listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaan sääntelyyn

Hallitus ehdottaa osaamista kannustavaa henkilöstöantimallia ja henkilöstöannin verotuksen keventämistä.

Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilökunnalle tarjottavien osakkeiden merkintähinta on usein osakkeen käypää hintaa alempi. Osakkeita saatetaan tarjota merkittäväksi myös ilmaiseksi. Tavoitteena henkilöstöannissa on henkilökunnan sitouttaminen ja kannustaminen.

Nykylainsäädännön mukaan työsuhteeseen perustuva oikeus hankkia yhtiön osakkeita käypää alempaan hintaan on ansiotulona verotettava etu. Edun arvoksi katsotaan osakkeen käypä arvo, vähennettynä verovelvollisen osakkeesta maksamalla hinnalla. Listaamattoman yhtiön osakkeen arvostamisesta ei ole säädetty erikseen, joka on vaikeuttanut osakkeen arvostamista listaamattomien yhtiöiden antien yhteydessä.

Lain muutoksen toivotaan tuovan tähän helpotusta. Tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, jossa erikseen säädettäisiin listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotuksesta. Pykälä sisältäisi säännöksen osakkeen arvostamisesta yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan matemaattisen arvon avulla. Matemaattinen arvo laskettaisiin jakamalla yhtiön tarkistettu nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus laskettaisiin viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Muutoksen myötä työntekijän ansiotuloveron alainen etuus muodostuisi merkintähinnan ja osakkeen nettovarallisuuteen perustuvan matemaattisen arvon erotuksesta.

Uutta arvostamissääntöä sovellettaisiin vain henkilöstöanneissa, joissa kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
– Yhtiö ei ole julkisesti noteerattu osakeyhtiö.
– Etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.
– Yhtiön kotipaikka sijaitsee Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolisessa valtiossa, joka on sopinut riittävästä tietojenvaihdosta veroasioissa ja tietojenvaihto tosiasiallisesti toteutuu.
– Yhtiö harjoittaa merkintähetkellä elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa.
– Yhtiön omaisuus muodostuu pääosin muusta kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta.
– Yhtiö on ennakkoperintärekisteriin rekisteröity säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja.

Uutta säännöstä ei sovellettaisi siltä osin kun verovelvollinen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus tai osakkeiden tuoma äänimäärä suoraan tai välillisesti ylittää 10 %. Jos raja ylittyy osakeannin seurauksena, sovelletaan sääntöä niihin osakkeisiin, jotka eivät ylitä 10 % rajaa.

Uutta säännöstä ei myöskään sovelleta hallituksen eikä hallintoneuvoston jäseneen, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön.

Facebook
Twitter
LinkedIn