Kilpailukieltosopimuksiin työantajan korvausvelvollisuus 1.1.2022

Työnantajien on kannattavaa varautua valmisteilla olevaan kilpailukieltosopimuksia koskevaan työsopimuslain muutokseen jo nyt.

Kaikki kilpailukieltosopimukset korvausvelvollisuuden piiriin

Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaisesti työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksista työsuhteen päättymisen jälkeen ulotettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia kilpailukiellon kestosta riippumatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan kilpailukieltosopimuksiin liittyvä korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltoja. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2022.

Työntekijälle kilpailukiellosta maksettavan korvauksen suuruus perustuisi työntekijän palkkaan ja kilpailukieltosopimuksen pituuteen. Jos kilpailukielto olisi enintään kuusi kuukautta, työnantajan olisi maksettava korvaus, joka vastaisi vähintään 40 prosenttia työntekijän palkasta kilpailukiellon pituiselta ajalta laskettuna. Jos kilpailukiellon kesto olisi yli kuusi kuukautta, tulisi korvauksen vastattava vähintään 60 prosenttia palkasta.

Vanhoja kilpailukieltosopimuksia koskeva siirtymäaika

Lakimuutos tulee koskemaan myös ennen lain voimaantuloa voimassa olevia kilpailukieltosopimuksia, mutta näitä sopimuksia koskee vuoden pituinen siirtymäaika. Vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin sovelletaan siten nykysääntelyä vielä vuoden 2022 loppuun asti.

Jos voimassa olevan kilpailukieltosopimuksen mukainen rajoitusaika päättyy siirtymäajan aikana, korvausvelvollisuutta ei ole, mutta jos kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika päättyy siirtymäajan päättymisen jälkeen, korvausvelvollisuus koskee siirtymisajan päättymisen jälkeiselle ajalle sijoittuvaa osaa rajoitusajasta.

Voimaantulosäännös sisältää nimenomaisen määräyksen siitä, että työnantajalla on vuoden siirtymäajan kuluessa oikeus irtisanoa vanha kilpailukieltosopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa. Jollei kilpailukieltosopimusta siirtymäaikana irtisanota, korvausvelvollisuus tulee koskemaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyä kilpailukieltosopimusta.

Vuoden siirtymäajan jälkeen työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus ainoastaan laissa säädettyä irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen, vaan tällöin työnantajalla on korvausvelvollisuus koskien työntekijän rajoitusaikaa.

Varautuminen lakimuutokseen

Ennen lain voimaantuloa työantajan on hyvä harkita, minkälaisia kilpailukieltosopimuksia yrityksessä tehdään jatkossa. Työnantajan on jo nyt suositeltavaa huomioida suunnitellut lakimuutokset harkitessaan uuden kilpailukieltosopimuksen tekemistä työntekijän kanssa.

Edellä mainitun vuoden siirtymäajan puitteissa työnantaja voi vuoden 2022 aikana tarvittaessa neuvotella työntekijöiden voimassa olevien kilpailukieltosopimusten muutoksista sekä irtisanoa tarpeettomat kilpailukieltosopimukset, jolloin työnantaja voi välttää tarpeettomien korvausten maksuvelvollisuuden.

Facebook
Twitter
LinkedIn