Kehysriihi 2013: Yhteisöveroa, osinkojen verotusta ja muut verotusta koskevat muutokset

Valtiovarainministeriö on tänään julkistanut valtioneuvoston valtiontalouden kehyspäätöksen vuosille 2014 – 2017. Yhteenvetona kehyspäätös muokkaisi verotusta seuraavasti:

  • Yhteisövero laskisi 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta
  • Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot tulisivat kokonaan veronalaisiksi vuoden 2014 alusta
  • Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotettaisiin ensi vuoden alusta lähtien ainoastaan pääomatulona siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 prosenttia olisi veronalaista tuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa. Ylittävältä osalta osinko verotettaisiin kokonaan pääomatulona. Samalla verottoman osingon yläraja poistettaisiin.
  • Pääomatuloverokannat pysyisivät samoina, mutta progressiorajaa alennettaisiin kehyspäätöksen mukaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alusta. Näin ollen pääomatuloverokanta olisi siis 30 prosenttia siltä osin kuin pääomatulo ei ylitä 40 000 euroa ja 32 prosenttia 40 000 euroa ylittävältä osalta.
  • Yrityksen edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistettaisiin vuoden 2014 alusta
  • Pitkäaikaisten investointien poistot muutettaisiin hyödykekohtaisiksi ja tuotannollisten investointien korotetut poisto-oikeudet poistettaisiin vuoden 2015 alusta lähtien
  • Kotitalousvähennyksen määrää korotettaisiin 2000 eurosta 2 400 euroon vuoden 2014 alusta
  • Opintolainojen korkovähennysoikeus poistettaisiin vuoden 2015 alusta lähtien
  • Asuntolainan korkovähennysoikeutta laskettaisiin vuoden 2015 alusta vielä 75 prosentista 70 prosenttiin (vuonna 2013 korkovähennysoikeus on 80 prosenttia ja vuonna 2014 seo on 75 prosenttia)
  • Tupakkatuotteiden verotusta korotettaisiin vuoden 2014 alusta noin 10 prosenttia ja alkoholijuomien valmisteveroa noin 10 prosenttia (miedot juomat noin 15 prosenttia). Myös makeisveroa ja sähköveroa korotettaisiin.

Näin ollen yritysten verotus lievenisi huomattavasti yhteisöveron laskemisesta johtuen. Julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus selkeytyy, kun osinkoa ei enää jaeta verovapaaseen, ansiotuloveronalaiseen ja pääomatuloveronalaisen osinkoon.

Osinkojen verotusta koskeva muutos ei tosin poista sitä, usein etenkin palveluyrityksiä koskevaa epäkohtaa, että kun verovapaa osinko perustuu yrityksen nettovarallisuuteen, jää verovapaa osinko hyvin pieneksi esimerkiksi teollisuudenalan yrityksiin verrattuna, koska palvelualan yrityksien nettovarallisuus on toiminnan luonteesta johtuen usein matala.

Toisaalta, koska osinkoa ei enää verotettaisi miltään osin ansiotulona, olisi noteeraamattomasta yhtiöstä saatujen osinkojen verokanta ensi vuoden alusta lähtien korkeintaan 32 prosenttia.

Lisätiedot:

Jan Långstedt, Osakas (tel.: 0400-538022)
Marcus Kevin, Asianajaja, osakas (tel.: 040-7416808)

Facebook
Twitter
LinkedIn