Henkilöstövuokraus: Työsopimuslakiin muutoksia vuokratyödirektiivin täytäntöön panemiseksi

Eduskunnan hallituksen esityksen (HE 104/2011 vp) perusteella hyväksymät muutokset työsopimuslakiin ja lakiin lähetetyistä työntekijöistä vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) täytäntöön panemiseksi astuivat voimaan 1.3.2012.

Vuokratyödirektiivin tarkoituksena on parantaa vuokratyöntekijöiden suojaa asettamalla vuokratyötä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistamalla että vuokratyöntekijöihin sovelletaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokratyöntekijän keskeisten työehtojen on oltava käyttäjäyrityksessä suoritettavan toimeksiannon ajan vähintään samanlaiset kuin ne olisivat, jos käyttäjäyritys olisi palkannut hänet suoraan samaan tehtävään.

Käyttäjäyrityksen on vuokratyödirektiivin myötä myös ilmoitettava vuokratyöntekijöille yrityksessä vapautuvista työpaikoista vastaavin menettelyin kuin yrityksessä vapautuvista työpaikoista tiedotetaan sen omille työntekijöille. Asiaa koskeva määräys lisättiin työsopimuslain 2 luvun 6 §:ään.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioden on kiellettävä sellaiset lausekkeet, joilla estetään työntekijän työllistyminen toimeksiannon jälkeen käyttäjäyrityksessä. Suomessa voidaan kuitenkin edelleen solmia kilpailukieltosopimus vuokrausyrityksen ja työntekijän välillä erityisen painavista syistä työsopimuslain 3 luvun 5 §:n mukaisesti. Vuokrausyritys on myös oikeutettu saamaan käyttäjäyritykseltä korvauksen vuokratyöntekijöiden palvelukseen asettamiseen, palkkaukseen ja koulutukseen liittyvistä palveluista.

Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi työsopimuslain 2 luvun 9 §:ään lisättiin hallituksen esityksen mukaisesti 2 momentti, jonka mukaan vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäryritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset. Sääntö koskee etenkin tilanteita, joissa ei ole löydettävissä joko työvoiman vuokrausyritystä tai käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta.

Vuokratyöntekijöille vahvistettiin samalla oikeus käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin ehdoin kuin niitä tarjotaan käyttäjäyrityksen työntekijöille.

Facebook
Twitter
LinkedIn