Korkojen vähennysoikeusrajoitus elinkeinotulon verotuksessa

Valtiovarainministeriö on luonnoksessaan hallituksen esityksestä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ehdottanut, että lakiin lisätään korkovähennysrajoitus. Ehdotuksen mukaan rajoitus koskee ns. nettokorkomenoa, joka on yhtiön korkotulojen ja korkomenojen välinen ero. Nettokorkomenot eivät ehdotuksen mukaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät 30 prosenttia yhtiön tuloksesta ennen korkoja, poistoja sekä muita rahoitusomaisuuden menetyksiä ja arvonmuutoksia (EBITDA). Jos nettokorkomenot eivät ylitä 500.000 euroa, ne ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Lisäksi menot ovat vähennyskelpoisia myös siltä osin nettokorkomenojen määrä on suurempi kuin etuyhteydessä olevien osapuolten väliset nettokorkomenot.

Mikäli laki astuisi voimaan ehdotuksen mukaisena, muutos tarkoittaisi käytännössä, että korkomenot ovat aina kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia, jos korkomenojen ja korkotulojen välinen ero on enintään 500.000 euroa. Lisäksi ehdotus rajoittaisi vain etuyhteydessä olevien osapuolten välisten korkomenojen vähennysoikeutta. Osapuolet ovat etuyhteydessä, jos toisella osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta, taikka jos kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta molemmissa osapuolissa.

Ehdotus ei siten rajoita yhtiön oikeutta vähentää ei-etuyhteydessä olevalle osapuolelle, esim. ulkopuoliselle pankille, maksettuja korkoja.

Esitysluonnos on lähetetty lausunnolle 12.4.2012. Muutokset pyritään saattamaan voimaan vuoden 2013 alusta.

Facebook
Twitter
LinkedIn