Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tarjoaa velkojille mahdollisuuden hakea saataviensa täytäntöönpanoa Euroopan unionin sisällä (lukuun ottamatta Tanskaa) helpotetun menettelyn kautta. Käytännössä eurooppalainen täytäntöönpanoperuste on todistus, jonka nojalla riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden, tuomioistuimissa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen automaattinen tunnustaminen ja täytäntöönpano toisessa jäsenvaltiossa on mahdollista ilman välivaiheen menettelyä. Menettely perustuu EY:n asetukseen 805/2004 ja on ollut voimassa vuodesta 2005. Velkoja, joka on saanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen, ei tarvitse hakea erillistä tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi siinä maassa, missä velkatuomion täytäntöönpanoa haetaan. Asetusta sovelletaan vain niin sanottuihin riitauttamattomiin vaatimuksiin siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Käytännössä tietyn rahamäärän maksamista koskeva vaatimus, joka on erääntynyt ja jota velallinen ei ole vastustanut, kuuluu Asetuksen soveltamisalaan. Asetuksen mukaan vaatimusta on pidettävä riitauttamattomana, jos:

  • velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen myöntämällä tai tuomioistuimen hyväksymällä tai tuomioistuinmenettelyn kuluessa tehdyllä sovinnolla; tai
  • velallinen ei ole missään vaiheessa tuomioistuinmenettelyn kuluessa vastustanut sitä tuomiojäsenvaltion lainsäädännön asianomaisten menettelyjä koskevien vaatimusten mukaisesti; tai
  • velallinen, joka on tuomioistuinmenettelyn kuluessa aluksi vastustanut vaatimusta, ei ole ollut läsnä tai edustettuna vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa, edellyttäen, että tämä menettely katsotaan tuomiojäsenvaltion lainsäädännön nojalla vaatimuksen tai velkojan väitteiden hiljaiseksi hyväksymiseksi; tai
  • velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen virallisessa asiakirjassa.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan velkojan hakemuksesta. Täytäntöönpanoperustetta haetaan yleensä siltä tuomioistuimelta, jossa pääasia on pantu vireille. Hakemus voidaan jättää oikeusprosessin vireillepanon yhteydessä tai sen jälkeen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan käyttämällä vakiolomaketta.

Saatuaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen, velkoja voi hakea velkatuomion täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa suoraan kyseisen maan toimivaltaiselta täytäntöönpanoviranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja
  • eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja
  • tarvittaessa transkriptio eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta tai sen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Suomessa hakijan on toimitettava ulosottomiehelle käännös eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi Käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa.

Joissakin tilanteissa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion täytäntöönpano voidaan evätä, esimerkiksi jos kyseinen tuomio on ristiriidassa aikaisemmin täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annetun tuomion kanssa.

Älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä liittyen eurooppalaiseen täytäntöönpanoperusteeseen. Autamme mielellämme tuomioiden täytäntöönpanossa, esimerkiksi Ruotsissa, Virossa tai muualla Euroopassa.

Facebook
Twitter
LinkedIn