Velvollisuus ylläpitää ja rekisteröidä tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot

Elinkeinonharjoittajilla, kuten osakeyhtiöllä ja ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien suomalaisilla sivuliikkeillä on ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6:2 § voimaantulon myötä 1.1.2019 lähtien velvollisuus ylläpitää tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja.

Tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan yllä mainitun rahanpesulain mukaan luonnollisia henkilöitä, jotka viime kädessä omistavat suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden yhtiön osakkeista tai muuten vastaavan osuuden oikeushenkilöstä tai jotka käyttävät suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta yhtiön tai muun oikeushenkilön äänimäärästä.

Välillisellä omistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa oikeushenkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai äänioikeus tarkastelun kohteena olevassa yhtiössä tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö tarkastelun kohteena olevan yhtiön hallituksesta tai siihen verrattavissa olevasta toimielimestä.

Edellä mainitun lisäksi tosiasialliseksi edunsaajaksi voidaan katsoa myös muu henkilö, joka muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei voida luotettavasti tunnistaa, pidetään tosiasiallisina edunsaajina yhtiön hallituksen jäseniä tai toimitusjohtajaa.

Yhtiön hallituksen tai vastaavan toimielimen on pidettävä tosiasiallisista edunsaajista luetteloa, josta selviää edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä omistusosuuden peruste ja laajuus. Yhtiön hallituksen on pidettävä edunsaajaluettelo ajan tasalla.

Tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020, jonka jälkeen tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvät muutokset on ilmoitettava kaupparekisteriin.

[ls_content_block id=\”2097\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn