Rakennusurakan vastuut ja riidanratkaisu YSE 1998- ja KSE 2013-ehtojen mukaan

Suomalaisissa rakennusurakoissa urakkasopimuksiin ja aliurakkasopimuksiin sovelletaan tyypillisesti rakennusurakan yleisiä YSE 1998 -sopimusehtoja. Suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin sovelletaan puolestaan tyypillisesti konsulttitoiminnan yleisiä KSE 2013 -sopimusehtoja. Ehdot eivät tule sovellettavaksi automaattisesti vaan niiden soveltaminen edellyttää, että osapuolet sopivat siitä.

Oikeudelliselta kannalta eräs urakan keskeisimmistä kysymyksistä on, mikä on kunkin osapuolen vastuu sopimusrikkomuksesta, kuten urakkasuorituksessa olevasta virheestä, viivästymisestä tai myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisesta.

YSE 1998 -ehdoissa sopijakumppaneiden yleistä sopimusvastuuta ei ole rajattu. Tilaaja ja urakoitsija ovat kummatkin lähtökohtaisesti vastuussa toisiaan kohtaan kaikesta vahingosta, joka aiheutuu sopimusrikkomuksesta. Vastuu kattaa sekä välittömät että välilliset vahingot ilman euromääräistä kattoa. Viivästysvastuun kannalta YSE 1998 -ehdot mahdollistavat erilaisia tulkintoja. KSE 2013 -ehdot sisältävät taas vastuunrajoitusehdon, jossa konsultin vastuu on rajattu konsultin palkkion määrään. Tämä voi tarkoittaa, että tilaaja saa konsultilta korvauksena vain osan siitä vahingosta, jonka konsultin sopimusrikkomus on tilaajalle aiheuttanut. Sopijapuolten intressissä saattaa usein olla, että urakkasopimuksessa tai konsulttisopimuksessa sovitaan vastuukysymyksistä YSE 1998 ja KSE 2013 -ehdoista poikkeavasti.

Asianajotoimisto MK-Law Oy:llä on pitkä kokemus tilaajien, urakoitsijoiden ja konsulttien edustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että urakkariidoissa. Ennen siirtymistään Asianajotoimisto MK-Law Oy:n palvelukseen toimistomme osakas Niklas Lindström toimi yli vuosikymmenen ajan johtavan pohjoismaisen asianajotoimiston riidanratkaisupraktiikassa, erikoisalueenaan muun muassa rakennusurakat.

[ls_content_block id=\”2092\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn