Force majeure: Lakko ja ylivoimainen este

Tällä hetkellä Suomessa puhuttavat lakot, sillä aihe on nyt ajankohtainen ja yrityksessäsi on voinut herätä kysymyksiä lakkoon liittyen. Tässä blogitekstissä paneudumme siihen, millaisia vaikutuksia lakoilla voi olla yritysten välisissä suhteissa.

Onko yrityksessänne mietitty sitä, miten sopimusvelvoitteet voidaan täyttää lakon aikana ja mitä tapahtuu, jos sopimusvelvoitteita ei saada täytetyksi? Yleisenä periaatteena tai tulkintalinjana yhtiöiden väliseen velvoitteiden täyttämiseen lakon aikana voidaan hakea nk. ylivoimaisesta esteestä eli force majeure -käsitteestä.

Kysymys voi herätä myös siitä, voivatko työntekijät osallistua lakkoon. Monet työntekijäliitot ovat ilmoittaneet osallistumisesta lakkoon helmikuussa. Tässä kyseisessä tapauksessa lakkoon osallistuminen on sinänsä työntekijöiden näkökulmasta sallittu. Jokainen lakko on kuitenkin erilainen, ja siksi työntekijän ja työnantajan näkökulmia täytyy pohtia kussakin tapauksessa erikseen.

Milloin lakko voidaan nähdä force majeure -tilanteena?

Jotta lakko voisi olla force majeure -tyyppinen, tulee tarkastella omia sopimusehtoja kussakin tilanteessa. Force majeure -säännöstä voidaan soveltaa vain tilanteessa, jossa työnteon esteenä on jokin yllättävä ja poikkeuksellinen tapahtuma. On siis hyvä huomioida, että lakko ei automaattisesti täytä force majeure -käsitettä.

Yleisesti ainakin seuraavat kysymykset tulisi katsoa läpi ja täyttyä, jotta kyseessä voi olla force majeure -tilanne:

  1. Onko lakko voitu ennakoida;
  2. Onko lakko voitu kohtuudella välttää; ja
  3. Onko osapuolet voinut kohtuudella vaikuttaa lakkoon.

Mikäli yritykselle syntyy tilanne, että hänellä ei ole työntekijöitä, ja työnantaja on pyrkinyt toimillaan turvaamaan toimintansa, voi tilanteessa muodostua force majeure -tyyppinen tilanne. Tällöin lakon takia sopimusosapuoli ei välttämättä pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan esimerkiksi kuljetuksen osalta. Tämä ei kuitenkaan aina automaattisesti tarkoita sitä, että kyseessä on force majeure -tyyppinen tilanne. Lopputulemana voidaankin pitää sitä, että jokainen tapaus täytyy käsitellä ja selvittää tapauskohtaisesti, jotta saadaan selville se, nähdäänkö lakko ylivoimaisena esteenä sopimusvelvoitteiden näkökulmasta.

Yhteenveto 

Force majeure -ehdot voivat vaihdella sopimusten eri sanamuotojen välillä. Tällöin ensimmäisenä tehtävänä on tarkastaa omat sopimukset, jotta saadaan selville, onko force majeure -tyyppinen tilanne muodostunut.

Mikäli force majeure -ehdot täyttyvät, tietyt sopimusvelvoitteet, kuten toimitusvelvoitteet, voivat tilapäisesti keskeytyä. Kuten todettu, tämä täytyy tutkia jokaisen yksittäistapauksen kohdalla erikseen, ja selvittää, miten sopimusta tulkitaan vallitsevassa tilanteessa. Sen lisäksi asiaan vaikuttaa se, mikä on ollut yrityksen todellinen mahdollisuus vaikuttaa lakkoon.

Tilannetta tarkasteltaessa tulee osaltaan pohdittavaksi myös se, miten yritys on varautunut kyseiseen tapaukseen, ja onko yrityksellä ollut mahdollisuutta toimia toisin. Yritys voikin tietyissä tapauksissa perustella, että sopimusvelvoitetta ei ole voinut kohtuudella täyttää yllättävän tai poikkeuksellisen tapahtuman johdosta. Toisaalta joissakin tapauksessa voi olla perusteltua puuttua siihen, että sopimusvelvoitetta ei ole täytetty sovitulla tavalla.

Facebook
Twitter
LinkedIn