Blogg

De ändringar till arbetsavtalslagen och lagen om utstationerade arbetstagare som riksdagen godkände på basis av riksdagens proposition (RP 104/2011) i början av året för att implementera bemanningsdirektivet (2008/104/EG) trädde i kraft 1.3.2012. Målet med bemanningsdirektivet är att förbättra rättsskyddet för uthyrda arbetstagare genom att fastställa vissa...

Byråns delägare Marcus Kevin i Min Morgon på YLE Fem idag 13.3 kl. 07.45. I tisdagens program diskuteras frågor gällande privatekonomi och Marcus kommer att berätta om fastighetsköp och fel i fastigheter. Programmet finns tillgängligt på YLE Arenan. Länk till avsnittet....

Jur.mag. Caspar Friberg har börjat som jurist hos MK-Law. Till Caspars expertisområden hör offentlig upphandling och avtalsrätt, men han sköter även mångsidigt övriga juridiska uppdrag. Finlands Juristförbund belönade Caspar för den bäst avlagda juris magisterexamen vid Helsingfors universitet år 2009. Han har därtill avlagt...

Undervisnings- och kulturministeriets upphovsrättsråd publicerade 20.1.2012 ett betänkande (2012:2) gällande den digitala tidens upphovsrättsliga utmaningar. I betänkandet har rådet bl.a. uträtt de upphovsrättsliga frågorna i samband med nätverksbaserade PVR-tjänster (NPVR), som möjliggör att konsumenten kan banda in TV-program och senarelägga visningen av programmen till en...

Ändringar till den ryska lagen om andelsföretag med begränsat ansvar (OOO), som följer lag No. 228-FZ1 om borgenärsrättigheter, trädde i kraft 1.1.2012. Lagändringarna befullmäktigar myndigheterna att förbereda och fastställa regler för hur ett andelsföretags nettoförmögenhet skall beräknas. I och med lagändringarna ska andelsföretag i fortsättningen inkludera...

Riksdagen har bekräftat vissa ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012. Av dessa kan nämnas exempelvis att: - samfundsskatten sänks till 24,5 procent - skatteprocenten för kapitalinkomst höjs till 30 procent och för den del kapitalinkomsten överstiger 50 000 euro till 32 procent - maximibeloppet för skattefri dividend från...

Regeringen gav sin proposition för lag om inkomstskatteskalan för 2012 och om införande av ändringar till inkomstskattelagen och till en del andra relevanta skattelagar till riksdagen idag. Enligt propositionen skulle samfundsskattesatsen sänkas från nuvarande 26 procent till 25 procent. Skattesatsen för kapitalinkomster skulle å sin sidan...