Blogg

Den nya skyldigheten att lämna arbetstagaruppgifter på byggbranschen träder i kraft 1.7.2014. Arbetstagaruppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet med utlämningsskyldigheten är att effektiverare förebygga grå ekonomi på byggbranschen genom att förstärka övervakningen. Om utlämningsskyldigheten stadgas i lagen om...

Ett vanligt sätt att utöva affärsverksamhet i ett annat land eller inom en annat geografiskt område är genom så kallade agenter eller återförsäljare. Genom att ingå ett agentavtal (kallas även till representationsavtal) eller distributionsavtal (kallas även till återförsäljaravtal och återförsäljningsavtal) kan man på ett...

Ett arbetsförhållande kan upphöra på olika sätt: ett tidsbundet arbetsförhållande upphör i regel vid utgången av den överenskomna tiden eller då den avtalade arbetsuppgiften har slutförts, medan ett arbetsförhållande som är i kraft tillsvidare upphör genom uppsägning. Både tidsbundna och arbetsförhållanden som gäller tills vidare...

I denna artikel tar vi upp några grundläggande frågor angående leveransavtal i rysslandshandeln. I artikeln behandlas i första hand leveranser till Ryssland. Det samma kan dock i någon mån omvänt också tillämpas på leveranser från Ryssland, t.ex. vid inköp av råvaror från ryska tillverkare. Avtalets föremål Det...

Den mest använda bolagsformen i Finland är aktiebolaget. Andra bolagsformer är kommandit- och öppnabolag, men de medför inte ett ansvar begränsat till bolagets tillgångar. Utländska bolag kan också grunda filialer i Finland. Registrering Registrering och grundande av ett aktiebolag kräver i Finland följande dokument: Avtal om bolagsbildning Bolagsordning Styrelseprotokol Ansökan...

Advokatbyrå MK-Law Ab biträder svenska, finska och andra nordiska bolag vid bildande och registrering av dotterbolag i Ryssland. BolagsformerDe vanligaste bolagsformerna som utländska företag använder i Ryssland är andelsbolag med begränsat ansvar och aktiebolag. Andelsbolaget är ofta ett populärare alternativ, eftersom administrationen av ett...

Advokatbyrå MK-Law Ab har skrivit en artikel om rysk reklam- och marknadsföringsjuridik för World Trade Press. Artikeln utgör en översikt av den ryska reklam- och marknadsföringslagstiftningen och diskuterar, bland annat, allmänna krav som den ryska lagstiftningen ställer för reklam och marknadsföring, särskilda krav som gäller...

På så gott som alla arbetsförhållanden i Finland tillämpas arbetsavtalslagen, som ofta kallas till arbetslivets grundlag. Arbetsavtalslagen innehåller en hel del tvingande bestämmelser, vilket i praktiken betyder att en bestämmelse i ett arbetsavtal som är i strid med en tvingande bestämmelse i arbetsavtalslagen är ogiltig....

Försäkringstagaren (eller den försäkrade) är inte alltid nöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut. Detta är i synnerhet förståeligt ifall försäkringsbolaget vägrar ersätta en viss skada, ifall ersättningsbeloppet uppfattas som för lågt, ifall beslutet baserar sig på en bristfällig eller felaktig utredning eller om försäkringsbeslutet inte innehåller tillräckliga...