Yleinen

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tarjoaa velkojille mahdollisuuden hakea saataviensa täytäntöönpanoa Euroopan unionin sisällä (lukuun ottamatta Tanskaa) helpotetun menettelyn kautta. Käytännössä eurooppalainen täytäntöönpanoperuste on todistus, jonka nojalla riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden, tuomioistuimissa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen automaattinen tunnustaminen ja täytäntöönpano toisessa jäsenvaltiossa on mahdollista ilman välivaiheen menettelyä....

Sosiaalisen median suosion kasvaessa myös elinkeinonharjoittajat ovat ryhtyneet enenevässä määrin käyttämään hyväksi sosiaalista mediaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa. Suosittuja markkinointialustoja ovat verkkoyhteisöistä esimerkiksi Facebook, hakukoneista Google sekä blogeista muun muassa muoti- ja ruokablogit. Erityisesti Facebookissa on viimeaikoina noussut suosioon arpajaiset, joissa mainostaja arpoo mainoksen tykkääjien...

Valtiovarainministeriö on luonnoksessaan hallituksen esityksestä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ehdottanut, että lakiin lisätään korkovähennysrajoitus. Ehdotuksen mukaan rajoitus koskee ns. nettokorkomenoa, joka on yhtiön korkotulojen ja korkomenojen välinen ero. Nettokorkomenot eivät ehdotuksen mukaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät 30 prosenttia yhtiön tuloksesta ennen...

Kummallakin puolisolla – sekä avioliitossa että rekisteröidyssä parisuhteessa – on lähtökohtaisesti avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeus kattaa kaiken toisen puolison omaisuuden, eli myös sen omaisuuden, jonka puoliso oli saanut ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä. Samalla avio-oikeus kohdistuu sekä perittyyn että lahjoitusten kautta saatuun omaisuuteen,...

Etenkin pääkaupunkiseudulla kaupunkien ja kuntien rakennuspolitiikka saattaa aiheuttaa tilanteita, missä kiinteistön osan ja siihen kuuluvan rakennusoikeuden ostamiselle ja käyttämiselle löytyy kysyntää, mutta rakennusviranomaiset eivät suostu jakamaan rakennuspaikkaa osiin. Tällaisissa tapauksissa sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta, eli hallinnanjakosopimus, tarjoaa tehokkaita ja joustavia keinoja muodostaa kiinteistöstä myytävän ja...

Venäjän Teollisuus- ja Kauppaministeriö on jättänyt Duumalle lakiehdotuksen, joka perustaisi maahan uuden maahantuotaviin moottoriajoneuvoihin sovellettavan kierrätysveron. Lakiehdotus etenee Duumassa ja kierrätysveron odotetaan astuvan voimaan 1. päivä elokuuta 2012. WTO-jäsenyytensä yhteydessä Venäjä on kuitenkin sitoutunut alentamaan muun muassa maahantuotavia henkilöautoja koskevia tullimaksuja asteittain seitsemän vuoden siirtymäjakson...

Usein esitetty kysymys on voidaanko työntekijä, joka on ollut pitkään sairauslomalla, irtisanoa? Lähtökohtaisesti vastaus on ei, mutta joissakin tilanteissa työsopimuksen irtisanominen (tai purkaminen) saattaa olla mahdollista. Työsopimuslaki, jota käytännössä sovelletaan lähes kaikkiin työsuhteisiin, määrää, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta...

Tänään voimaan astuva sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos velvoittaa työnantajan selvittämään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Selvitys tehdään yhdessä työterveyslääkärin kanssa ja siinä on selvitettävä työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssään. Kansaneläkelaitoksen on lisäksi valvottava, että selvitys tehdään säädetyn...

Markkinaoikeus kielsi tuomiossaan 190:12 (28.5.2012) verkkotunnuksen haltijan käyttämästä Keittiomaailma.com -tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Verkkotunnuksen haltija oli rekisteröinyt ja käyttänyt tunnusta yli kymmenen vuotta jatkuneen toisen yrityksen kanssa tehdyn yhteistyön aikana. Tunnuksen haltija oli yhteistyön päätyttyä käyttänyt tunnusta mm. markkinoidessaan entisen yhteistyökumppanin kanssa kilpailevia tuotteita. Sana "Keittiömaailma" oli...

13.4.2012 Mahdollisuudet Venäjällä Seminaari on suunnattu etenkin pk-yrityksille. Tarkoituksena on avata erilaisia vaihtoehtoja, joiden kautta yritykset voivat pienemmälläkin panostuksella hyödyntää Venäjän markkinoita. Seminaarissa käydään läpi myyntisopimuksien avainkohtia, agentti ja jälleenmyyntisuhteita, sekä yhteisyrityksien ja tytäryhtiöden perustamiseen liittyviä avainasioita. Keskeisessä roolissa on juridiikka, mutta pyrimme antamaan myös käytännön...