Yleinen

Elinkeinonharjoittajilla, kuten osakeyhtiöllä ja ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien suomalaisilla sivuliikkeillä on ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6:2 § voimaantulon myötä 1.1.2019 lähtien velvollisuus ylläpitää tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja. Tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan yllä mainitun rahanpesulain mukaan luonnollisia henkilöitä, jotka viime kädessä omistavat suoraan tai välillisesti...

Julkiseen hankintaan osallistuneen tarjoajan muutoksenhakukeinoina on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaan hankintaoikaisu ja valittaminen. Hankintaoikaisuvaatimus jätetään hankintayksikölle, kun taas hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän sisällä siitä, kun julkiseen hankintaan osallistunut on saanut tiedon hankintapäätöksestä. Koska valitus markkinaoikeuteen on jätettävä saman...

Suomalaisissa rakennusurakoissa urakkasopimuksiin ja aliurakkasopimuksiin sovelletaan tyypillisesti rakennusurakan yleisiä YSE 1998 -sopimusehtoja. Suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin sovelletaan puolestaan tyypillisesti konsulttitoiminnan yleisiä KSE 2013 -sopimusehtoja. Ehdot eivät tule sovellettavaksi automaattisesti vaan niiden soveltaminen edellyttää, että osapuolet sopivat siitä. Oikeudelliselta kannalta eräs urakan keskeisimmistä kysymyksistä on, mikä on kunkin...

EU:n uuden tietoturva-asetuksen on tarkoitus selkeyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä EU:n jäsenmaissa. Samalla se myös tiukentaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja mahdollistaa tuntuvien rangaistusmaksujen määräämisen tietoturva-asetusta rikkoville yrityksille. Yrityksien tulisi viimeistään nyt ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että organisaation tietoturva on 25.5.2018 voimaan astuvan tietoturva-asetuksen mukainen....

Venäläisiä tytäryhtiöitä rahoitetaan yleensä konsernin sisäisesti lainoin, vapaan oman pääoman ehtoisin sijoituksin, konserniavustuksin ja antamalla anteeksi lainoja. Yllä mainituista rahoitusvaihtoehdoista viimeisin ei sinänsä paranna tytäryhtiön likviditeettiä, mutta sitä käytetään tytäryhtiön nettovarallisuusaseman parantamiseen. Venäläisen tytäryhtiön nettovarallisuuden pitäminen kunnossa on tärkeää sen takia, että Venäjän rajavastuuyhtiölain mukaan...

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle voi olla varteenotettava vaihtoehto venäläisen tytäryhtiön perustamiselle silloin, kun yrityksen tarkoitus on rajoittaa toimintansa Venäjällä myyntiin ja myynninedistämiseen tai valmisteleviin ja avustaviin toimintoihin. Ulkomaisten yritysten, jotka suunnittelevat sivuliikkeen tai edustuston perustamista Venäjälle, on rekisteröitävä edustusto tai sivuliike. Sivuliikkeiden ja edustustojen rekisteröinneistä...

Optioiden antaminen työntekijöille on yksi niistä keinoista, joilla yritys voi palkita työntekijöitään sekä edistää heidän sitoutumistaan yritykseen. Käytännössä työsuhdeoptiolla tarkoitetaan työntekijälle annettavaa oikeutta merkitä tulevaisuudessa työnantajayhtiön osakkeita ennalta määrätyin ehdoin. Optio-oikeuksien antaminen edellyttää yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöstä. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. Optioiden antamista koskevasta...

Niklas Lindström on Asianajotoimisto MK Law:n uusi partneri, joka tuo mukanaan asianajotoimistoon laajan oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen yritysjuridiikan ja riidanratkaisun parista. Hänellä on pitkä kokemus sekä pörssiyhtiöiden että listaamattomien yhtiöiden neuvomisesta. Niklas on toiminut lakimiehenä ja asianajajana Hannes Snellmannilla noin vuosikymmenen. Hän on lisäksi työskennellyt Tukholman...

Vuoden vaihteessa astui voimaan joukko työsopimuslain muutoksia, jotka vaikuttavat sekä työsuhdetta solmittaessa että sitä päätettäessä. Muutokset lisäävät joustoa työsuhteissa, mutta samalla erityisesti yli 30 henkilöä työllistävien yritysten velvollisuudet lisääntyvät. Koeaikaa pidennettiin Koeajan enimmäispituutta on pidennetty neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, minkä lisäksi työnantajalle on annettu mahdollisuus pidentää...

Monissa maissa, kuten Suomessa, yhtiön toimitusjohtajaa ei työlainsäädännön näkökulmasta katsota...