Blogg

Näringsidkare, exempelvis aktiebolag, öppna- och kommanditbolag samt utländska näringsidkares filialer i Finland är sedan ikraftträdandet av 6:2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 1.1.2019 skyldiga att upprätthålla uppgifter om sina verkliga förmånstagare. Med verkliga förmånstagare avses i enlighet med ovannämnda...

Syftet med EU:s nya dataförordning är att förtydliga och stärka de regler som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter i medlemsstaterna. Samtidigt blir kraven för behandling av personuppgifter strängare och konkreta sanktioner kan åläggas företag som brutit mot dataskyddsförordningens bestämmelser. Företag borde senast nu...

Ryska dotterbolag som ägs av utländska företag finansieras ofta genom koncerninterna lån, aktieägartillskott, koncernbidrag samt efterskänkandet av lån. Den senaste av de ovanstående finansieringsalternativen förbättrar inte i sig dotterbolagets likviditet utan används för att förbättra dotterbolagets nettovärdeposition. Att upprätthålla ett ryskt dotterbolags nettotillgångar är viktigt på...

Etableringen av en filial eller ett representationskontor i Ryssland kan vara ett vederbörligt alternativ till att grunda ett ryskt dotterbolag i de fall där ett företag planerar att begränsa sin ryska verksamhet till att gälla marknadsföring och försäljning eller förberedande och biträdande aktiviteter. Alla utländska företag...

Syftet med direktiv 2014/67/EU är att säkerställa en ändamålsenlig nivå för utstationerade arbetstagares rättigheter i samband med utförandet av gränsöverskridande tjänster, och särskilt att säkerställa tillämpningen av de arbets- och anställningsvillkor som enligt direktiv 96/71/EG gäller i den medlemsstat där tjänsten ska utföras. Direktiv 2014/67/EU implementerades...

Personaloptioner är ett sätt för arbetsgivaren att belöna arbetstagare samt att motivera till ökad lojalitet mot bolaget. I praktiken ger personaloptioner arbetstagaren rätt att i framtiden teckna aktier i arbetsgivarbolaget enligt på förhand bestämda villkor. Ett beslut om emission av optionsrätter förutsätter kvalificerad majoritet i bolagsstämman....

Vid årsskiftet ikraftträdde ett antal ändringar i arbetsavtalslagen, vilka har en inverkan såväl vid ingående som vid avslutande av ett anställningsförhållande. Förändringarna ökar flexibiliteten i anställningsförhållandet, men ökar samtidigt även de företags och arbetsgivares skyldigheter som har över 30 anställda. Prövotiden förlängdes Prövotidens maximala längd har förlängts från...

Med offentliga upphandlingar avses sådana varu-, tjänste- och byggnadsentreprenadsanskaffningar, som Finlands stat, kommuner, samkommuner, statliga affärsverk och övriga i anskaffningslagstiftningen definierade anskaffningsenheter gör av utomstående försäljare. De offentliga upphandlingarnas värde i Finland uppgår till 20 miljarder euro per år. Eftersom anskaffningarna som görs av den...

I vissa länder, t.ex. Finland, är ett bolags verkställande direktör inte ur juridiskt perspektiv en arbetstagare eller anställd i bolaget. Den ryska arbetsrätten har däremot utvecklats i en annan riktning, varvid den verkställande direktören i Ryssland har underkastats den ryska arbetslagstiftningen. Samtidigt innefattar den ryska...

I Ryssland är exploatering av utländska varumärken ännu ganska vanligt. Då man utvidgar sin affärsverksamhet till Ryssland är det därför viktigt att skydda sitt varumärke genom att söka registrering av varumärket också i Ryssland. Det finns i princip två sätt att skydda sitt varumärke i...